Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

 

V dnešnej neustále meniacej sa a rýchlo napredujúcej spoločnosti, kontinuálny rozvoj techniky a nároky na poznatky, spôsobilosti a schopnosti si vyžadujú rozvíjanie vzdelávacích aktivít zameraných na priebežné zvyšovanie kvalifikačnej úrovne zamestnancov. Vzdelanosť patrí k základným cieľom, ale zároveň aj k dôsledkom modernej spoločnosti. V praxi to znamená, že podniky si potrebu zamestnancov s vysokou úrovňou pracovnej spôsobilosti riešia nielen systematickým vyhľadávaním schopných, odborne a psychicky pripravených uchádzačov o prácu z vonkajších zdrojov, ale aj odbornou prípravou a rozvojom vlastných zamestnancov v súlade so svojimi strategickými záujmami a potrebami. Toto zastrešujú personálne oddelenia v spolupráci s manažérmi vzdelávania v súlade s firemnou kultúrou organizácie.

Niektoré spoločnosti však poskytujú len minimum investícií do vzdelávania svojich zamestnancov. Chápu to ako nákladovú položku, nie ako investíciu, ktorá sa mu vráti. Pritom investovanie do ľudských zdrojov vedie k ich celkovému zhodnoteniu, ktoré sa konkrétne prejavuje prostredníctvom zvýšenia výkonu zamestnancov a úrovne poskytovaných služieb, zvýšenia konkurencieschopnosti podniku, možnosti využitia vlastných zdrojov na pokrytie potreby zamestnancov, sebarealizácii a spokojnosti zamestnancov, ich lojality voči podniku, úspory času a finančných nákladov pri rozmiestňovaní zamestnancov. Vysoký podiel na efektivite podnikov majú ľudia vo vedúcich funkciách - manažéri. Manažér je „profesionálny riadiaci pracovník, ktorý vykonáva činnosti zamerané na sústredenie ľudských a materiálnych zdrojov, na ich koordináciu v priestore a čase tak, aby sa dosiahli ciele zamestnávajúcej organizácie.“

Manažér je z hľadiska tvorby personálnej stratégie nositeľ spoločensky závažnej právomoci a zodpovednosti. Efektívnym manažérom sa človek nerodí, ale môže sa ním stať. Manažér môže byť vynikajúci, priemerný ale aj zlý. Manažér môže pôsobiť v nadnárodnej spoločnosti s mnohými pobočkami, v strednej firme, ale aj v celkom malej. Všetkých týchto manažérov niečo spája. Aby sa človek stal manažérom, musí mať určité znalosti, schopnosti a zručnosti, ktoré odborne voláme kompetencie. Tieto kompetencie sa dajú získať formou ďalšieho vzdelávania manažérov v rámci celoživotného vzdelávania zamestnancov. Chápeme to ako proces zvyšovania a zdokonaľovania si vedomostí a zručností v profesionálnej sfére, organizovaný zamestnávateľom pre svojich zamestnancov.

Práve vzdelávanie manažérov má v súčasnosti dôležitý význam, ako z makroekonomického tak aj mikroekonomického hľadiska. Profesijný rozvoj moderného manažéra je nevyhnutnosťou, ak chce splniť nároky kladené moderne vyvíjajúcou sa dobou. Takýto rozvoj motivuje manažéra k lepším pracovným výkonom, stimuluje kvalitu vykonávaných činností. Každé napredovanie manažéra v oblasti vzdelávania mu prinesie očakávaný efekt. Nielen, že stúpa jeho cena na trhu práce, ale aj dáva príklad ostatným nadriadeným, spolupracovníkom aj podriadeným, aby napredovali a pracovali na sebe. Manažérske zručnosti sa formujú cvikom a umožňujú vykonávať činnosť v obvyklých, ale aj zmenených podmienkach.

Manažérske zručnosti ktoré sú dôležité pre manažérsku prácu sú hlavne tvorivosť – schopnosť hľadať nové riešenia, intuícia – schopnosť predvídať budúci vývoj bez podrobných analýz, a to na základe skúseností a vedomostí, cieľavedomosť – schopnosť vytyčovať reálne ciele, rozhodnosť – schopnosť rozhodnúť sa v konfliktných situáciách a disciplinovanosť – schopnosť sebaovládania. Zo schopností a zručností sa formujú manažérske kompetencie. Manažérske kompetencie určujú spôsobilosti manažéra a obsahujú aj kognitívne, emocionálne, motivačné, tvorivostné a iné kompetencie. Manažérske kompetencie definujú manažérske správanie ako „súbor intelektového potenciálu, umožňujú splniť ciele, obsah, úlohy a schopnosť zastávať úspešné funkcie“ na definovanom manažérskom poste.

V súvislosti s rozvojom kľúčových kvalifikácií, manažérskych kompetencií, s nadobúdaním nových zručností, veľmi úzko súvisí aké formy/metódy vzdelávania sú použité. Iné metódy využívame pri vzdelávaní o strategickom riadení a iné pri vzdelávaní o umení prezentovať sa alebo rétoriky. Efektívnosť vzdelávacích programov je teda vo veľkej miere podmienená výberom vhodných metód vzdelávania zamestnancov, ktoré predstavujú prostriedky a spôsoby využívané pri prenose a osvojovaní si vedomostí, zručností, postojov a skúseností. Ak je kritériom didaktický princíp vzťahu účastníka vzdelávania k praxi, možno metódy rozdeliť na metódy teoretické, teoreticko-praktické a praktické.

Pokiaľ ide o miesto vzdelávania, existujú v zásade tri alternatívy:
- vzdelávanie v organizácii, na pracovisku – realizuje sa napríklad vyučovaním či koučovaním manažérov alebo vedúcich tímov. Môže tiež ísť o zadanie špeciálnej úlohy či projektu. Výhodou je reálnosť podmienok a bezprostrednosť vzdelávania. Na druhej strane, nevýhodou je často to, že manažéri či vedúci nie sú celkom kompetentní a vzdelávacia aktivita nedosiahne očakávaný výsledok
- vzdelávanie v organizácii, ale mimo pracoviska – odohráva sa obvykle formou kurzov, školení či výcvikov. Je to veľmi efektívny spôsob na rozvoj rôznych interpersonálnych či iných zručností, získavanie vedomostí o produktoch alebo procedúrach organizácie a podobne. Výhodou je tiež používanie kvalifikovaných školiteľov. Nevýhodou je riziko neprenesenia naučeného späť do reality konkrétneho pracovného miesta
- vzdelávanie mimo organizácie – používa sa najmä na rozvoj zručností manažérov. Pri takomto vzdelávaní sa dosahuje najvyššia úroveň školiteľov, a poskytuje tiež možnosť konfrontovať sa s manažérmi z iných organizácií.

Z najnovších trendov metód vzdelávania na pracovisku nás zaujali:
- Koučovanie (Coaching) predstavuje dlhodobejšie inštruovanie, vysvetľovanie, usmerňovanie (nie prikazovanie) prostredníctvom rád, pripomienok a periodickú kontrolu výkonu pracovníka zo strany nadriadeného, resp. kouča. Aktivity medzi koučom a zamestnancom sú podchytené v dlhodobom pláne a zosúladené s dlhodobými cieľmi rozvoja kariéry.
- Mentorovanie (Mentoring) je obdobou koučovania, avšak určitá iniciatíva a zodpovednosť spočíva v tomto prípade na vzdelávanom pracovníkovi, ktorý si sám vyberá svojho mentora, ktorý mu pomáha v jeho kariére.
Z najnovších trendov foriem a metód vykonávaných mimo pracoviska najviac upútali našu pozornosť:
- Assessment Centre je moderná a vysoko hodnotená metóda nielen výberu a prijímacieho konania nových zamestnancov, ale aj vzdelávania kľúčových zamestnancov a manažérov. Účastník je podrobený dôkladnej analýze osobnosti, kde plní rôzne úlohy a rieši problémy tvoriace každodennú náplň práce manažéra. Assessment centrá trvajú zvyčajne niekoľko hodín, no nie je vylúčené aj niekoľkodňové assessment centrum. Počas programu môžu byť účastníci pozorovaní tímom odborníkov, skladajúcich sa z psychológov, skúsenejších manažérov a iných kľúčových špecialistov.
- Vzdelávanie v teréne (Outdoor Training) je metóda, ktorá sa používa aj pri vzdelávaní manažérov, no môže byť použitá aj ako metóda team buildingu pri sceľovaní pracovných tímov. Ide o hry, či akcie spojené s určitými športovými výkonmi. V praxi moderného riadenia ľudských zdrojov je outdoor training veľmi populárna metóda, zameraná na budovanie tímovej súdržnosti, poznávanie seba a druhých, identifikovanie tímových rolí atď. Uskutočňuje sa kratšími alebo dlhšími (aj niekoľkodňovými) pohybovými a športovými aktivitami (najmä takými, kde úspech závisí od tímovej spolupráce), pod vedením skúsených lektorov. Vzhľadom na časovú aj finančnú náročnosť sa používa obvykle pre manažérov na vyšších pozíciách, prípadne vo veľkých organizáciách. V tomto prípade sa manažéri učia manažérskym schopnostiam, napr. hľadanie optimálneho riešenia nejakej úlohy, umenia komunikácie so spolupracovníkmi, vedeniu ľudí a pod.
- Vzdelávanie pri extrémnych situáciách (Outward Bound) - poskytujú účastníkom nezvyčajné a neočakávané situácie, prekonanie vlastných limitov, môžu pomôcť človeku prekonať úzkosť z nepoznaného a môžu pomôcť zvládať navonok netradičné úlohy. Jedná sa napríklad o skoky bunjee jumping, alebo výprava manažérov na safari, kde si musia uloviť potravu, postaviť príbytok a iné. Vedie ľudí k samostatnosti, schopnosti spolupracovať, zvyšovaniu frustračnej tolerancie a rozvahe v extrémnych situáciách.
- Zameriavanie sa (Focusing) – táto metóda umožňuje uvedomenie si toho, čo sa práve s človekom deje. Sprostredkúva ucelenú metódu - obsahuje teoretické základy aj praktický výcvik. Jeho vedľajším aspektom je zvyšovanie vlastnej citlivosti, senzitivity, vnímavosti, empatie a pochopenie druhých.

Chcete sa dozvedieťv tejto oblasti viac ? Našli ste pri čítaní priestor a možnosti na ďalší rozvoj a rast ? Ak hľadáte odpovede na podobné otázky, resp. máte záujem investovať do ďalšieho rozvoja - sme tu pre Vás: TvojKouč.sk

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153