Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

 

Potreba sebapoznávania a sebarozvoja sa stávala čoraz silnejšou najmä v prelomových obdobiach môjho života. Zmena životného, či pracovného prostredia si vyžaduje okrem prispôsobenia sa človeka novým podmienkam zároveň prácu na sebe samom, a to uvedomením si situácie, v ktorej sa nachádzame a cieľa kam smerujeme, resp. čo ešte chceme dosiahnuť. Je to veľká výzva a hnací motor, resp. vnútorná motivácia niečo vo svojom živote zmeniť a dosiahnuť, ktorá ma neopúšťa doposiaľ. Veď celý život sa niečo nové učíme a rozvíjame…

Pokiaľ chceme vziať svoj život do vlastných rúk, môžeme si pozvať na pomoc - profesionálneho kouča. Koučing nás môže osloviť najmä pre jeho rýchlo dosiahnuteľné a viditeľné výsledky. Jedným z dôležitých predpokladov na ceste k osobnostnému rozvoju koučovaného je jeho pozitívny prístup a snaha pracovať na sebe… Okrem možnosti prehĺbenia si schopnosti učiť sa, dokáže si zlepšiť svoj výkon alebo celkovú kvalitu života.

V interakciách s klientmi sa často stretávame s názormi, že vnímajú potrebu rozvíjať sa a tu narážajú na to „Čo chcem zmeniť?“ a „Ako?“ Integratívny koučing, ktorý používame, spája v sebe individualitu jednotlivca a orientáciu na riešenie, čím sa zvyšuje reálnosť naplnenia cieľov v praxi. Individuálny koučing je individuálna forma osobného rozvoja postavená na nedirektívnom princípe. Dôraz sa kladie na to, aby si koučovaný hľadal svoje vlastné riešenia, ktoré vychádzajú z jeho originálnych zdrojov (rozdiel od expertného poradenstva). Kouč sprevádza koučovaného v hľadaní jeho vlastných postupov, rešpektuje jeho zdroje a je mu partnerom pri voľbe čo najefektívnejších postupov k cieľu. Ide o konštruktívny rozhovor zameraný na osobnostný rozvoj a zlepšenie kompetencií a vlastnej výkonnosti koučovaného, prevzatia vlastných zodpovedností na aktivizovanie vlastných zdrojov a proaktívnu voľbu ďalšieho postupu zvoleným smerom.

Proces prebieha podľa potrieb koučovaného, vedie k trvalému a efektívnemu zvyšovaniu a rozvoju kompetencií za kontinuálnej podpory kouča pri stanovovaní a dosahovaní vlastných profesionálnych aj osobných cieľov. Kouč necháva na koučovanom zodpovednosť za stanovovanie cieľov, hľadanie ciest k nim, ako aj za dosahovanie konečných výsledkov. Hlavné nástroje kouča sú konštruktívne otázky, tvorivé reflexie a práca so zadaním tretích strán (inšpiratívna výzva prekonávať zdanlivé hranice svojich možností). Témy, ktoré je možné riešiť koučingom:

- Manažérske zručnosti, zlepšenie a rozvoj kompetencií
- Profesionálny rast
- Osobnostný rozvoj
- Dosahovanie vlastných a firemných cieľov, zvýšenie vlastnej výkonnosti
- Konkrétne aspekty vedenia svojho tímu a jednotlivých podriadených
- Vzťahy s kolegami a ostatnými ľuďmi
- Riešenie špecifických pracovných problémov

Podstatou koučingu je cielený rozhovor, ktorý inšpiruje a podnecuje pochopiť a vytvoriť si taký život, ktorý nás naplňuje. Cieľom je nájsť spôsob, ktorý naštartuje - prebudí naše vnútorné zdroje, silu a odvahu vziať život do svojich rúk. Vďaka koučingu preskúmate vašu aktuálnu situáciu a možnosti, posilníte sebadôveru a naberiete odvahu prekročiť vlastné hranice. Kouč kladie otázky, ktoré Vám pomôžu stanoviť si ciele, teda to, čo chce zmeniť, čo získať. Býva dobrým nástrojom v zorientovaním sa v sebe.

Ak riešime osobnostný rozvoj, stretneme sa predovšetkým s tzv. Life koučingom, ktorý dáva šancu oslobodiť sa od utrpenia, výjsť zo začarovaných kruhov a rozhodnúť sa čo naozaj v živote chcete. Úlohou kouča je sprevádzať, pozorne počúvať, klásť otázky a dodávať odvahu, kouč nedáva rady ani návody. Life koučing je veľmi obľúbený, pretože prebieha v priateľskej atmosfére a nenútene umožňuje pozrieť sa na veci z iného uhľa pohľadu, čím sa otvárajú nové možnosti a zvýši sa motivácia podniknúť zmenu.

Life koučing najčastejšie využívajú ľudia, ktorí sa potrebujú zorientovať v sebe, ocitli sa na pomyselnej križovatke svojho života a sami si nevedia rady. Na rozdiel od terapie a poradenstva, Life koučing využívajú ľudia, ktorí nie sú pod tlakom utrpenia príznakov ako je paralyzujúca úzkosť, depresia a pod. Life koučing vyhľadávajú ľudia, keď cítia potrebu sa posunúť ďalej. Keď cítia, že nevyužívajú svoj potenciál naplno, stagnujú alebo stoja pred prekážkou.

Časté témy riešené koučingom:
NESPOKOJNOSŤ "Som so sebou a svojim životom nespokojná/ý."
DILEMA "Som na "križovatke" a neviem sa rozhodnúť!"
ZODPOVEDNOSŤ "Netrúfam si na to... či ono."
STRATA ZMYSLU "Trápia ma pocity nenaplnenosti..."
STRÁDANIE "Niečo mi chýba v živote a neviem presne čo!"
OPAKUJÚCE SA SITUÁCIE "Stále dokola riešim to isté."
PERFEKCIONALIZMUS "Nie som dosť dobrý/á!"
SEBAPODCEŇOVANIE "Nedarí sa mi tak, ako by som chcel/a!"
STRACH "Nemám odvahu ísť si za svojim!"
STRATA KONTAKTU SO SEBOU "Hľadám sa. "

Kouč je v tomto ponímaní človek – odborník – profesionál, ktorý pôsobí aktívne v medziľudskej komunikácii, ako ten, ktorý motivuje klienta rozvinúť v ňom samom „to najlepšie.“ Nie je tým, ktorý dáva priame rady, ale skôr ten, ktorý človeka-klienta sprevádza a vhodnou komunikáciou pri hľadaní jeho vlastných riešení aj usmerňuje.

Rolu kouča vnímame ako „sprievodcu“ – ktorý pomáha rozvíjať potenciál koučovaného. Veľmi dôležitým aspektom v tomto vzťahu je „dôvera“. Dôvera a vzťah na nej založený je veľmi silný koučovací nástroj. Kouč by mal preto dbať nielen na vlastné morálne zásady, ale sa aj pridržiavať etických princípov (ICF). Kouč by mal byť človek, ktorý:

- vie a je ochotný akceptovať a podporovať iných v ich ďalšom osobnom či profesionálnom raste
- ako človek vníma druhého človeka jedinečne (verí v ľudský potenciál)
- je nielen vnímavý k pocitom, potrebám, postojom a cieľom iných, ale aj k sebe samému
- je zdatný v odbornej komunikácii (kláť otázky a počúvať)
- je to človek, ktorého teší proces osobného rastu a učenia sa
- je schopný nedirektívnemu prístupu v koučovacom procese
- vie používať tzv. jazyk klienta, byť diskrétny a empatický, asertívny i trpezlivý
- koučovanie je pre neho nielen práca samotná, ale i poslanie ako také

Kouč je teda človek, ktorý spoločne v komunikácii s klientom pomáha hľadať cesty k tomu, ako byť v živote spokojnejší, naplnenejší, výkonnejší či motivovanejší. Kouč je umelec v dialógu s druhým – klientom. V jeho procese dochádza k tomu, že sa klient učí“ resp. kouč mu pomáha učiť sa. Vychádza pri to z predpokladu, že každý z nás máme v sebe potenciál, ako aj riešenia na jednotlivé otázky „tu a teraz.“

Kouč si nikdy nevytvára pri svojej práci konštrukty, ktoré by ho mohli takpovediac „vzdialiť“ od samotného procesu „hľadania klienta.“ Vychádza teda pri svojej práce len z toho, čo mu klient komunikuje. Rovnako tak môže pracovať len s klientom, ktorý je pre proces „hľadania a práce na sebe samom“ motivovaný. Nemôže teda aktívne rozvíjať koučing s klientom, ktorý je v odpore.

Zrelosť kouča spočíva v tom, že dokáže klientovi komunikovať na jednej strane jeho osobnú zodpovednosť meniť vlastný život, na strane druhej dať mu na vedomie, že v tomto procese hľadania bude pri ňom stáť. Je to život klienta – teda jeho cesta, jeho ciele i motivácia na týchto cieloch pracovať. Preto je tak dôležité klientovi dať na javo, že mu pomáhame „len“ nadvihnúť sa aby sa dokázal pozrieť na seba a svoju situáciu z nadhľadu – aké to bude (je) v budúcnosti. Umenie koučingu v tom celom je „vedieť ssa naladiť na klienta“ – pričom sa rešpektuje jeho vlastný priestor. Rešpektujeme jeho mapu sveta – skúseností, myšlienok a cielov. Nesuplujeme učitela či experta – na klientov vlastný život. Posolstvo klientovi: „...itś your life, itś your job !“

Pri slove kouč sa vám možno vybaví aj do červena sfarbený tréner futbalu, vrieskajúci na svojich zverencov, alebo expert, ktorý všetkému rozumie a rozdáva rady kade chodí. A mnohí si predstavia jednoducho iba gauč… Mylných predstáv o koučingu je mnoho. Pritom sa táto metóda, ktorá veľmi efektívne pracuje s ľudským potenciálom, teší stále väčšej obľube.

Koučing ako proces - je profesionálny vzťah medzi kvalifikovaným koučom a manažérom (podnikateľom, zamestnancom, človekom…) s cieľom dosahovať výnimočné výsledky. Kouč pomáha stanoviť ciele, utriediť priority, presne sformulovať postup a potrebné kroky, zaujať postoj, sformulovať myšlienky, urobiť potrebné rozhodnutie, či prekonať vnútorné bariéry. Kouč určite nie je expert, nemusí mať viac skúseností ako koučovaný, nemusí poznať odpoveď na všetko. Tú svoju správnu odpoveď totiž nosí v sebe každý sám. Niekedy je však ťažké ju nájsť a práve kouč je ten, kto ju pomocou správne kladených otázok pomôže sformulovať.

Koučing už dávno nie je doménou konzultačných spoločností. Ak človeka koučuje niekto, kto je nestranný a nemá žiadne väzby na jeho zamestnávateľa, má to mnohé výhody. Na druhej strane interný kouč (manažér, pracovník ľudských zdrojov alebo kolega z iného oddelenia) dobré pozná firmu, jej vnútorné prostredie, stratégiu a ciele, ale aj prekážky, ktoré stoja v ceste.

Ako môžete využiť koučing napr. pre seba alebo vo vašej firme, pokial ste manažér ? Ak napr. máte vo firme lídrov, vedúcich a pod. a ktorí už absolvovali množstvo školení a neviete, čo skutočne prínosné by ste im ešte mohli ponúknuť ? Staňte sa pre nich koučom a pomôžte im efektívne použiť získané vedomosti v praxi. Stojíte pred úlohou vybrať najtalentovanejších a najviac motivovaných zamestnancov ? Staňte sa koučom a zistite kto má tú správnu motiváciu a snahu rozvíjať sa. Zostavujete tréningový plán, ktorý by mal priniesť reálne výsledky a neviete sa rozhodnúť, čo by bolo pre vašich zamestnancov najvhodnejšie ? Staňte sa koučom a zistite čo ich zaujíma, ktorým smerom sa chcú rozvíjať a čo naozaj potrebujú. Prechádza vaša firma zmenami, ktoré je potrebné zaviesť tak, aby ľudia prekonali strach a nestratili motiváciu ? Staňte sa koučom a pomôžte im prijať zmeny a nájsť na nich to pozitívne.

Chcete sa dozvedieťv tejto oblasti viac ? Našli ste pri čítaní priestor a možnosti na ďalší rozvoj a rast ? Ak hľadáte odpovede na podobné otázky, resp. máte záujem investovať do ďalšieho rozvoja - sme tu pre Vás: TvojKouč.sk

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153