slide1 slide3

TvojKouč.sk | školiace centrum©

Osobnostný, vzťahový a kariérny rozvoj

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

 

Ako sa stať dobrý koučom a odborníkom v koučovacom procese ? Existujú isté predpoklady, ktoré sú potrebné na to, aby ste mohli byť v tejto práci úspešný. Poďme sa pozrieť na niektoré z nich. Koučingové zručnosti sú okrem iného aj o tzv mäkkých zručnostiam, o aktívnom načúvaní, hlbšom skúmaní, kladení otázok a zameriavaní pozornosti, o učení, dávaní spätnej väzby, podporovaní a nadchýnaní (tvorba výziev). Rozoberme si ich preto bližšie.

Aktívne načúvanie
V sociálnych situáciách je počúvanie vyrovnané medzi potrebami oboch strán. Možno si myslíte, že počúvanie je to, čo väčšinou robíte, avšak nie je to úplne tak. Častejšie sa stáva, že to, čo počujete, je podmienené vašimi vlastnými potrebami a záujmami. Ak sa obe strany počas diskusie snažia sústrediť len na to, čo chcú oni sami, diskusia sa môže ľahko premeniť na hádku či boj alebo len jednoducho nesplní svoj cieľ. V koučingu sa počúvanie chápe trochu inak. Kouč by sa nemal snažiť z toho, čo počuje, vyzdvihnúť len tú časť, ktorá je preňho výhodná, ale mal by vnímať reč koučovanej osoby ako celok bez ďalších dodatkov. Hodnotiť by mal až vtedy, keď je všetko vyslovené, ba dokonca aj vtedy by sa mal dobrovoľne vzdať akéhokoľvek posudzovania. Mal by sa snažiť pochopiť, čo mu druhá strana chcela povedať. Koučovaná osoba by mala pocítiť, že je v centre koučovej pozornosti a že kouč dokonale chápe, čo povedala. Venovanie pozornosti Ak chcete dobre počúvať, potrebujete venovať pozornosť tomu, čo hovorí druhá osoba. Okrem toho potrebujete zabezpečiť, aby vás nikto a nič nerušilo. Potrebujete si nájsť čas, priestor a súkromie. Ako môžete zlepšiť vašu pozornosť: Zabezpečte, aby sa niekto počas vašej neprítomnosti postaral o záležitosti, ktoré vzniknú. Zabezpečte, aby všetci vedeli, že v miestnosti prebieha koučingové stretnutie a že vás nikto nesmie vyrušovať. Vopred predvídajte, aké okolnosti sa môžu objaviť, a postarajte sa o eliminovanie ich vplyvu.

Počúvanie
Počúvanie znamená počutie a vnímanie toho, čo povedala druhá osoba. Vašou jedinou odpoveďou je ticho, ktoré hovoriaceho nabáda, aby pokračoval ďalej. Počas počúvania môžete neverbálne dávať najavo, že druhému venujete pozornosť.

Reflektovanie
Počas reflexie potvrdzujete, čo ste počuli a ako to chápete. Kouč najlepšie reflektuje vlastnými slovami, pretože vtedy koučovaná osoba vidí, či ju naozaj pochopil. Ak zavediete pravidlo, že budete rekapitulovať až po určitom čase alebo po ucelených častiach, musíte po celý čas počúvať a dávať druhému na vedomie, čo ste počuli, aby sa mohol pohnúť k ďalším myšlienkam. Ak ste ho správne nepochopili, hovoriaci vám automaticky túto časť doplní. Využívanie ticha Tiché prestávky sú silná zbraň. Ticho predstavuje čas na reflexiu, čas na objavenie nových myšlienok a nápadov. Keď sa odmlčíte, môžete o vašom partnerovi zistiť pomerne veľa informácií. Skúste vydržať a nič nehovoriť. Ak koučovaná osoba ticho preruší, spýtajte sa sami seba, či to urobila preto, že mala čo povedať, alebo jej bolo nepríjemné, že nič nehovorí. To isté správanie môžete pozorovať aj sám na sebe. Ak koučovaná osoba potrebuje rýchlo prerušiť ticho, je náchylnejšia na prezradenie nejakej skrytej informácie. Môže sa to stať aj nepriamo pomocou toho, ako to povedala. Spontánne reakcie odhaľujú viac, ako by si ľudia želali, a z tohto hľadiska sú nebezpečné (pre koučing sú veľmi dobrou príležitosťou). Ak sa k vám pomocou ticha dostane nejaká informácia, nevyužite ju proti koučovanej osobe.

Zhŕňanie
Počas zhŕňania dajte dokopy jednotlivé logické odseky myšlienok a snažte sa pomenovať problémy. Linkovanie Ak niektoré situácie vyvolávajú dojem, že sa na seba podobajú alebo inak spolu súvisia, mali by ste na ne upozorniť. Niektoré vzory správania môžu byť pre danú osobu charakteristické, hoci si to neuvedomuje. Úloha otázok pri počúvaní Niektoré otázky sa ľudia nepýtajú preto, aby dostali odpoveď. Väčšina týchto otázok predstavuje skrytú správu. Napríklad “Nemyslíte, že ste mali...?” často znamená “Myslím, že ste mali...”. Je vhodné, aby ste sa trénovali v zamieňaní tohto typu otázok za úprimné výpovede. Uvedomiť by ste si mali aj to, na ktorú časť vety ste dali pri výslovnosti dôraz. Dôraz totiž tiež implikuje skryté informácie. Pri každej otázke sa možno spýtať: Ako otázka pomáha koučovanej osobe? Čo otázka pomáha dosiahnuť koučovi? Skúmanie, kladenie otázok a zameriavanie Kouč vedie koučovanú osobu procesom sebapoznávania a objavovania skrytého.

Zatvorené a otvorené otázky
Každá otázka má nejaký cieľ. Zatvorené otázky dávajú možnosť odpovedať iba “áno” alebo “nie”. Ich cieľom je vyjasňovanie a zužovanie. Otvorené otázky rozvádzajú myšlienky do detailov. Majú za úlohu rozširovanie a objavovanie. Skúmanie vyjadrení Pomocou mierených otázok môže kouč koučovanej osobe pomôcť preskúmať, čo sa skrývalo za jednotlivými vyjadreniami.

Ticho
Účelovým využitím kombinácie otázok a ticha môžete docieliť, aby sa koučovaná osoba skutočne zamyslela nad tým, čo sa jej pýtate. Učenie Učenie nepatrí medzi najčastejšie činnosti koučingu. Napriek tomu existujú situácie, v ktorých ho kouč použije. V každom prípade sa treba zamyslieť, či je učenie skutočne potrebné a vhodné. Odovzdanie znalostí Ak sa kouč chce s koučovanou osobou podeliť o svoje znalosti, pretože prišiel vhodný okamih, koučovaná osoba si to vyžaduje a bude to pre ňu prospešné, môže jej kouč prezentovať, čo hovoria jeho skúsenosti.

Učenie schopností
Podobne ako odovzdanie znalostí je možné aj trénovanie zručností. Príkladom môže byť zdokonalenie plánovania a manažmentu času koučovanej osoby, ktoré môže byť kľúčové aj pre ďalší priebeh koučingu. Spätná väzba, podporovanie a vyzývanie Pomocou spätnej väzby môžete zabezpečiť, že si koučovaná osoba uvedomila niektoré dôležité veci a aby zvýšila svoj výkon. Ak sa vám naskytne príležitosť podať spätnú väzbu, mali by ste ju okamžite využiť. Dôležitosť spätnej väzby Kto chce osobnostne a odborne rásť a zlepšovať sa, potrebuje spätnú väzbu. Týka sa to kouča i koučovanej osoby.

Prijímanie spätnej väzby
Niekedy môže byť prijímanie spätnej väzby veľmi ťažké, avšak na spätnú väzbu nereagujte. Vypočujte si, čo vám druhá strana povedala, a zamyslite sa nad tým. Ak s niečím nesúhlasíte, nereagujte na to. Zoberte si zo spätnej väzby to, čo pre vás považujete za relevantné. Ak má osoba, ktorá dostáva spätnú väzbu, chuť zareagovať, znamená to, že ten, kto spätnú väzbu dával, urobil chybu. Nepostupoval čestne a snažil sa zaútočiť na “ego” druhej osoby. Ak niekto reaguje na vašu spätnú väzbu, nepoučujte ho, že na spätnú väzbu sa nereaguje, a nepúšťajte sa s ním do diskusie o jej obsahu. Skôr sa skúste zamyslieť nad tým, prečo vaše slová neprijal. Porozmýšľajte, ako budete najbližšie formulovať spätnú väzbu, aby bola prijateľná a aby druhej osobe pomohla.

Objektívna a subjektívna spätná väzba
Často sa zdôrazňuje, že spätná väzba by mala byť objektívna. Subjektívna časť sa z nej však veľmi ťažko vyčleňuje. Preto je lepšie, ak ju v spätnej väzbe vyjadríte jasne a konkrétne. Slová “Vaša posledná správa sa mi nepáčila.” privádzajú koučovanú osobu do rozpakov. Namiesto toho je lepšie povedať: “Vo vašej poslednej práci by som ešte privítal...”. Ide o konkrétny výrok, ktorý vytvára priestor na zlepšenie. Uznanie Je dôležité, aby ste sa naučili oceniť aj maličkosti: “Vaša správa ešte nebola vzorná, napriek tomu si však cením úsilie, ktoré ste vynaložili na zlepšenie.” Výzva Ak chcete, aby sa ľudia skutočne zlepšili, potrebujete formulovať výzvu. Formulovanie výzvy by malo byť priame (nenechávajte koučovanú osobu tápať v tom, čo ste asi chceli povedať) a stručné. Aby výzva skutočne zabrala, musíte druhej strane nechať čas na dozretie myšlienky v jej vnútri. Namiesto toho, aby ste koučovanú osobu “zachraňovali” a urobili všetko za ňu, skúste je vysloviť len podporu, všetko ostatné ochotne zvládne sama.

Profesionálne zručnosti
Druhá časť článku je určená pre pokročilých koučov a pre tých, ktorí sa chcú koučingu venovať viac do hĺbky. Priblížime si problematiku precíznosti jazyka, odporu, procesu a vzťahov. Precíznosť jazyka Počas rozprávania sa ľuďom často stáva, že použijú nepresné, skreslené a nesprávne vyjadrenia. Ak sa z dôvodu zníženia priamosti vašej reči snažíte používať všeobecné výrazy – aby ste náhodou niekoho neurazili – môže sa stať, že znížite význam a efektivitu toho, čo ste povedali. Jazyk má veľa odtieňov. Keď sa budete trénovať vo využívaní ostrejších výrazov, postupne si vybudujete cit, kedy a čo môžete povedať, aby ste sa nikoho nedotkli. Vybudovaním zvyku presného vyjadrovania zvýšite význam a vplyv vašej reči.

Zovšeobecnenia
Keď sa snažíte zovšeobecňovať, bránite sa narábaniu s konkrétnymi vecami. Zovšeobecnenia sú menej hmatateľné, prenášajú rozhovor do úrovne všeobecného, kde sa nič nemôže pokaziť. Zovšeobecňovanie vás však zbavuje možnosti urobiť niečo so neželaným stavom, ktorému sa pomocou nich snažíte vyhnúť. Často môžete aj na sebe pozorovať, že namiesto toho, aby ste hovorili o sebe, hovoríte vo všeobecnom “hovorí sa”.

Spájanie
Ak spájate niektoré okolnosti, javy a situácie, môže to byť preto, že sa snažíte vyhnúť zodpovednosti. V tomto prípade namiesto “ja” používate všeobecné “my”. “Prehltnúť” všetko Ďalšia chyba sa prejavuje tým, že akceptujete všetko, čo vám okolie ponúka, bez toho, aby ste sa nad tým zamysleli, reflektovali to a kládli doplňujúce otázky. Robíte niečo len preto, že vám to niekto povedal. Často sa skrývate za “mal by som”, “mám povinnosť”... Stáva sa to najmä ľuďom, ktorí sú preťažení a ktorí majú stále veľa roboty. Skúste si položiť tieto otázky: “Kto ma to núti robiť?” “Prečo to musím robiť?” a pod. Vyberanie, triedenie Môže sa vám stať, že prestanete sledovať priebeh myšlienok až do záveru. Urobíte to napríklad preto, že si myslíte, že výsledok nebude pohodlný. Snažíte sa vybrať si tú časť, ktorá je prijateľná, a zvyšok ignorujete. Takémuto správaniu sa možno vyhnúť len vtedy, keď si ho uvedomíte.

Odpor
Počas koučingu sa koučovanej osobe snažíte pomôcť. Napriek tomu môže klásť odpor. Niekedy musíte použiť nejakú úroveň donútenia. Najnižšie donútenie spočíva v tom, že zverenca vediete k tomu, o čom si myslíte, že je preňho najlepšie. Koučovaná osoba si musí uvedomiť, prečo je daná vec pre ňu najlepšia. To isté platí o pochopení významu celého koučingu. Môže sa vám stať aj to, že koučovanej osobe budete musieť oznámiť, čo si myslíte, že je pre ňu najlepšie. Koučovaná osoba sa však ešte vždy môže tváriť, že to urobí len vtedy, ak ju k tomu donútite. V najhoršom prípade sa bude koučovaná osoba ku koučingu stavať tak, že jej všetko budete musieť prikázať. Ak sa budete snažiť prekonať odpor, budete musieť počítať s ešte väčším vzdorom. Odpor je skôr ukazovateľom problému, ktorý musíte pomenovať a vyriešiť skôr, ako sa pohnete ďalej. Odpor môžete používať ako indikátor toho, že niečo nie je v poriadku. Ak sa budete koučovanú osobu snažiť manipulovať, môžete tým zničiť jej dôveru.

Vedomie
Kouč by mal koučovanej osobe pomôcť uvedomiť si možnosti, ktoré má. Kouč dôveruje svojmu zverencovi, že je schopný vybrať si pre neho tú najlepšiu možnosť. Práca s odporom Nebojujte s odporom, skúste s ním pracovať. Namiesto toho, aby ste koučovanú osobu nútili zmeniť sa, skúste ďalej skúmať jej pravdu. Ak nebudete útočiť na zverencovu pozíciu, nebude nútený svoj názor obhajovať a bude sa môcť zamerať na hlbšie preskúmanie problému. Ak bola zverencova pozícia nesprávna, tak to postupne pochopí a jeho pôvodný názor sa zmení. Takto bude prístupný aj ďalším riešeniam. Alternatívnou možnosťou je pomáhať koučovanej osobe budovať svoju “vežu” vyššie a vyššie, až kým sa nezrúti ako domček z kariet. Koučovaná osoba si aj v tomto prípade uvedomí nesprávnosť svojho názoru.

Protichodné extrémy
Objavenie protichodných extrémov pomáha zvyšovať uvedomenie si situácie. Ak dokážete určiť, aké je správanie opačných extrémnych pólov, a zhodnotíte ich plusy a mínusy, ľahšie si zvolíte cestu, ktorá je medzi nimi.

Proces
Pokročilý kouč rozoznáva proces zmeny koučovanej osoby od obsahu zmeny. Počas jedného stretnutia môžete problém identifikovať, na druhom môžete očakávať, že zverenec príde už plne uvedomelý a bude chcieť pracovať na možných riešeniach.

Skúste si položiť nasledujúce otázky
Ocitla sa už koučovaná osoba niekedy v podobnej situácii? Čo je pre koučovanú osobu charakteristické v porovnaní s ostatnými? Označil by niekto iný danú situáciu ako problém a prišiel by s ňou na koučingové stretnutie? Ako koučovaná osoba prispela k vzniku tejto situácie? Aké sú prínosy tejto situácie pre koučovanú osobu? Odpovede na tieto otázky vám môžu pomôcť identifikovať zverencov štýl.

Na identifikáciu procesu učenia si môžete položiť nasledujúce otázky
Ako sa prejavujú silné stránky koučovanej osoby počas stretnutí? Ako sa prejavujú slabé stránky koučovanej osoby počas stretnutí? Ako sa obe prejavujú mimo stretnutia? Ktoré silné stránky koučovaná osoba nevyužíva mimo stretnutí? Aké problémy ste zažili pri práci s koučovanou osobou? Naznačuje vám to niečo o tom, čo sa deje mimo stretnutí? Počas stretnutí môžete na základe predchádzajúcich zistení koučovanú osobu vyzvať, aby pouvažovala nad tým, či sú zistené informácie pre jej správanie príznačné, či sa s nimi už stretla. Ďalej ju môžete vyzvať, aby porozmýšľala, ako inak by mohla reagovať (prišli ste na to na základe toho, že pre iných ľudí je podobné správanie skôr netypické). Svojho zverenca môžete vyzvať, aby pouvažoval, ako by reagovali iní ľudia, ako on sám prispel ku vzniknutému problému a aké prínosy získal konaním, ktoré uskutočnil.

Vzťahy
Počas koučingu sa medzi koučom a koučovanou osobou buduje vzťah. Ak sa vybuduje dostatočná dôvera, môže sa kouč dozvedieť dôležité informácie z minulosti svojho zverenca. Viaceré z týchto informácií majú osobný charakter. Kouč do koučingu prenáša svoje skúsenosti z minulosti. Niektoré skúsenosti môžu jeho priebeh narušiť, pokiaľ si kouč včas neuvedomí ich možný vplyv. Niekedy koučovaná osoba nedokáže dokonale vyjadriť to, čo sa pokúša povedať. V tom prípade sa mu skúsený kouč snaží pomôcť. Napríklad pomocou reflektovania toho, čo povedala, príp. skúmaním toho, kam by sa jej myšlienky mohli uberať. Je dobré dať si pozor, aby kouč neponúkal hotové riešenia. Koučovaná osoba by ich mohla prijať za svoje bez toho, aby sa zamyslela nad tým, či to je skutočne to, čo chcela povedať. Kouč by nemal zverencovi rozprávať svoj príbeh napriek tomu, že jeho skúsenosti môžu byť veľmi prospešné. Vždy treba rozlišovať medzi pomocou (napr. odovzdávaním znalostí, trénovaním zručností a pod.) a vystatovaním a predvádzaním sa. Na ceste k profesionálnemu koučingu vám želáme veľa šťastia a úspechov.

Ako ste na tom Vy, našli ste niekde priestor a možnosti pre svoj rast ako vedúci alebo manažér ? Ak hľadáte odpovede na podobné otázky, resp. máte záujem investovať do rozvoja seba samého, alebo svojich spolupracovníkov - sme tu pre Vás: TvojKouč.sk

Chcete ešte viac rozvinúť svoje komunikačné, prezentačné, obchodné alebo manažérske zručnosti ? Chcete byť vo svojej pracovnej oblasti a kariére ešte úspešnejší, efektívnejší či sebavedomejší ? Chcete investovať viac do seba a svojho osobnostného alebo kariérneho rozvoja ? Kontaktujte nás, radi Vám poradíme.

coaching for you bratislava

Trénujeme Vás na úspech. Rozviňte svoj osobnostný a odborný potenciál na maximum. Investícia do seba samého je tou najlepšou investíciou. Individuálny prístup, skvelý servis, dlhoročná tradícia - skrátka výnimočný rozvojový program. Naši lektori, tréneri a odborní koučovia sú tu plne pre Vás. Infolinka:  0905 485 153

Najbližšie otvorené školenia | aktuálny kalendárny mesiac


skolenie komunikacia asertivita prezentacia kurz      skolenie ako obchodovat kurzy seminare      skolenie manazerske zrucnosti trening manazerov                               "Komunikačné zručnosti"                                 "Predajno obchodné zručnosti"                        "Manažérske a líderské zručnosti"

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153