Kurz: "Manažérska komunikácia pre manažérov, tímových lídrov a majstrov vo výrobnej praxi"


     Anotácia školiaceho tréningu: Manažérska komunikácia pre manažérov, majstrov a tímlídrov vo výrobe či výrobnom procese. V praxi manažérov je komunikácia nesmierne dôležitá. manažér sa každodenne stretáva s množstvom spolupracovníkov, zamestnancov či podriadených. Tento kurz je určený vedúcim pracovníkom vo výrobe (majstrom, tímlídrom atď.), ktorým zdokonalenie ich komunikačných zručností pomôže lepšie a efektívnejšie zvládať každodenné (i ťažké) situácie v ich práci. Naučíte sa ako zlepšiť a zefektívniť manažérsku komunikáciu, ako sa naučiť pracovať s otázkami, ako vydávať príkazy, ako viesť míting či ako prezentovať nové výzvy a ciele v pracovnom procese. Tento kurz je určený Vám, ktorí cítite chuť popracovať na komunikačnej oblasti, získať nové zručnosti a vedomosti.

Ciele výcvikového kurzu:
Zlepšiť komunikačné zručnosti majstrov a tímlídrov, aby vedeli efektívnejšie zvládať úlohu majstra a s tým spojené praktické komunikačné situácie (zadávanie úloh, prenos informácií atď.). Oboznámiť ich s vybranými argumentačnými a asertívnymi technikami. Naučiť sa s presvedčivosťou komunikovať aj nepopulárne opatrenia a zvládnuť námietky spolupracovníkov. Zvládnuť efektívne poskytovanie spätnej väzby.

Efekt pre účastníkov:
Naučia sa eliminovať neefektívne a využívať efektívne prvky v komunikácii.
Identifikujú pozitíva a negatíva svojej manažérskej komunikácie vyplývajúce z manažérskeho štýlu a temperamentu.
Naučia sa efektívne neverbálne a verbálne komunikovať a pochopiť neverbálnu a verbálnu komunikáciu komunikačného partnera.
Osvoja si zásady efektívnej manažérskej komunikácie pri poskytovaní a prijímaní informácií.
Precvičia si techniky a schopnosti asertívnej komunikácie, využiteľné v manažérskej praxi.
Naučia sa predchádzať a zvládať konfliktné situácie.

Obsah tréningového školenia: 
Úloha a zásady komunikácie v práci majstra/ tímlídra
Význam a dôležitosť komunikácie v práci majstra/ tímlídra
Komunikácia pri manažérskom cykle – pri zadávaní úloh, kontrole a poskytovaní spätnej väzby
Princípy a kľúčové komunikačné techniky: aktívne počúvanie, overovanie, parafrázovanie atď.
Komunikácia pri zadávaní úloh
Zrozumiteľné zadanie – zadaj tak, aby spolupracovník vedel, čo má robiť
Overovanie pochopenia úlohy
Štýly zadávania úloh: prikáž, predaj, konzultuj, spolupracuj, deleguj
Efektívny prenos informácií
Zásady prenosu informácií zhora nadol (ako a čo odkomunikovať od nadriadených smerom k tímu)
Zásady prenosu informácií zdola nahor (čo a ako odkomunikovať nadriadeným)
Poskytovanie spätnej väzby
Princípy poskytovania spätnej väzby k výkonu spolupracovníka
Pochvala, pozitívne usmerňovanie a pokarhanie
Argumentácia a prekonávanie námietok
Prekonávanie námietok od spolupracovníkov, metodika, argumentácia
Vybrané asertívne techniky
Riešenie nežiaduceho správania spolupracovníka
Komunikácia nepopulárneho opatrenia
Riešenie ďalších vybraných praktických komunikačných situácií z praxe majstrov

Tématické rámce školenia:
Efektívna komunikácia
štruktúra komunikácie
schéma komunikácie
znaky efektívnej komunikácie
zásady efektívnej komunikácie
komunikačné stopky
komunikačné zlozvyky
osobnosť a komunikácia
sebapoznanie manažéra
Manažérske štýly a komunikácia
Efektívna verbálna komunikácia manažéra
aktívne počúvanie
práca s otázkami
empatia
otvorenosť
akceptácia komunikačného partnera
efektívna komunikácia manažéra pri poskytovaní informácií
efektívna komunikácia manažéra pri prijímaní informácií
Transakčná analýza
tri JA prístupy v komunikácii
paralelné transakcie
skrížené transakcie
Asertívna komunikácia v práci manažéra
podstata asertívnej komunikácie
asertívne práva
asertívne techniky
asertívne schopnosti
Efektívna neverbálna komunikácia manažéra
kanály neverbálnej komunikácie

Manažérska komunikácia - je taký typ komunikácie, ktorý sa využíva v organizácií, v podniku, firme. Prejavuje sa zvyčajne vo formálnej podobe. Manažérska komunikácia je súčasťou uskutočňovania pracovných úloh na pracovisku, organizovania, plánovania, motivovania, povzbudzovania i kontroly. Je koordinačným kanálom medzi zamestnancami, manažérmi, vlastníkmi, ale aj verejnosťou. Je obojstranným procesom výmeny informácií, v ktorom obsah komunikácie a spôsob, akým komunikujeme, nezávisí iba od našich zámerov a schopnosti, ale významne aj od toho ako na našu aktivitu reaguje komunikačný partner. Je potrebné rešpektovať účelovosť, zreteľnosť, úplnosť, stručnosť, správnosť a zdvorilosť. V manažérskej praxi komunikácia predstavuje významný nástroj jednotného pochopenia vízie, poslania, cieľov a úloh organizácie. Ide o špecifickú formu sociálnej komunikácie. Je významným predpokladom presného riadenia organizácie, jej útvarov a tímov. Očakávania manažérov a zamestnancov od komunikácie sú rôzne, tu nastupuje rola manažéra, ktorý by mal pochopiť informačné a komunikačné potreby zo strany zamestnancov. Základným predpokladom úspešnej komunikácie je to, že manažér akceptuješ svoju úlohu odosielateľa a prevezme za komunikáciu osobnú zodpovednosť.


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia komunikácie:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu / tréningu "Manažétska komunikácia": začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online výučba
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
       Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

kurzy komunikacne zrucnosti

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153