Kurz:  "Manažér riadenia a vedenia ľudských zdrojov | od výberu až po rozvoj zamestnancov"


Anotácia kurzu:  manažér riadenia ľudských zdrojov. Chcete pôsobiť v oblasti HR a personalistiky ? Zdokonaliť sa v oblasti personálneho manažmentu, riadenia a vedenia ľudí ? Chcete získať poznatky o manažovaní ľudských zdrojov v podniku ? Dozvedieť sa ako sa postupuje pri výberoch zamestnancov ? Zistiť ako sa tvorí personálny plán v spoločnosti ? Aké úlohy zastáva personalista a personálny manažment ? Chcete poznať nástroje ktoré sa využívajú pri nábore ľudí ? Spoznať metódy a techniky ako motivovať existujúcich zamestnancov ? Chcete vedieť ako ľudí v podniku hodnotiť ? Ako viesť hodnotiace pohovory ? Ako pracovať pri rozvoji a vzdelávaní zamestnancov ?  Ako zvýšiť prestíž personálneho útvaru ? Ako najefektívnejšie osloviť ideálneho zamestnanca ? Ako optimalizovať systém vzdelávania a rozvoja zamestnancov? Ako merať tímový a individuálny výkon ? Ako odhaliť talentovaných kolegov ? Nielen na tieto otázky dostanete odpoveď na vzdelávacom kurze pre HR manažérov a špecialistov. A mnoho mnoho iného ? Potom je tento kurz a školenie práve pre Vás. Zistite všetko o personalistike v praxi. Investujte do vzdelávania, investujte do seba. Investícia ktorá sa Vám stonásobne vráti !

Práca oddelenia ľudských zdrojov v sebe zahŕňa mnoho rôznych procesov, ktoré sú často podceňované, aj keď práve na nich stojí úspech výberu kvalitných zamestnancov, efektívne nastavené zamestnanecké benefity, firemná kultúra, komunikácia medzi jednotlivými oddeleniami či komunikácia s vedením spoločnosti v personálnych otázkach. Aby personálne oddelenie fungovalo ako hodinky, pripravili sme pre Vás jedinečný vzdelávací program, kde získate praktické znalosti a zručnosti z oblasti personálneho manažmentu, ktoré sa dajú okamžite využiť vo Vašej práci. Získajte znalosti a zručnosti potrebné na to, aby ste zvládli celý proces strategického riadenia ľudských zdrojov – od výberu vhodného modelu po implementáciu stratégie RĽZ. Osvojíte si informácie o najnovších trendoch v personálnom manažmente a praktické rady, ako ich uplatniť vo svojej práci. Naučíte sa, ako efektívne postupovať pri riešení konkrétnych problémov z personalistickej praxe.

Osnova intenzívneho kurzu:
- Útvar ľudských zdrojov a jeho postavenie vo firme
- Súčasné trendy v strategickom riadení ľudských zdrojov
- Prepojenie strategických cieľov organizácie do cieľov v oblasti RĽZ
- Hlavné aktivity personálneho manažmentu, ich účel a vzájomné väzby
- Systémové nástroje riadenia ľudských zdrojov
- Zdroje pracovných síl, ich vyhľadávanie a získavanie
- Personálny marketing, komunikácia a informovanosť
- Implementácia stratégie riadenia ľudských zdrojov
- Zamestnanecké vzťahy a sociálna politika
- Praktický nácvik prebratých tém
- ...a mnoho mnoho iného !

Obsah jednotlivých volitelných modulov kurzu: na tréningu sa dozviete všetko o HR personalistike. Získaké sú osvedčené procesy riadenia celopodnikového vzdelávania, na čo sa zamerať v príprave rozvojových programov, ako realizovať ich efektívnosť, a ktoré čísla sa oplatí sledovať pri hľadaní zmyslu a prínosov vzdelávacieho procesu. V druhej časti sa naučíte odhaliť talentovaných kolegov vo svojej spoločnosti a postaráte sa o nich súvislým programom talent managementu. Poznáte spôsob ako nestrácať talentovaných a kvalifikovaných , ako si udržať ich lojalitu a čo urobiť pre udržanie na pozícií kľúčového pracovníka. Ako najefektívnejšie osloviť ideálneho zamestnanca a akú strate informácie a zručnosti pre prácu v personálnom manažmente. atégiu zvoliť pri nábore? Ako najefektívnejšie postupovať pri výbere a ako si uľahčiť a zjednodušiť pracnú selekciu? Ktoré sú top výberové kritéria pre vašu oblasť? Ako rýchlo a efektívne odhadnúť uchádzača? Na tréningu budete oboznámení s najrôznejšími náborovými metódami a zdrojmi vhodných kandidátov pre výberové konanie. Získate tipy ako čo najlepšie postupovať pri výberovom procese a vybrať najvhodnejšieho kandidáta, taktiež si precvičíte profesionálne techniky vedenia pohovoru.

1) VZDELÁVANIE A ROZVOJ ZAMESTNANCOV
ako získať podporu pre vzdelávanie zamestnancov u vedenia spoločnosti,
objektívne zdôvodnenie investícií do rozvoja zamestnancov,
najčastejšie chyby pri identifikácií vzdelávacích potrieb,
definícia cieľových skupín vzdelávania,
otvorené a in-house tréningy e-learning,
ako zaistiť pridanú hodnotu vzdelávania a rozvoja,
inšpirácie z celosvetových prieskumov,
doporučené aktivity pre zlepšenie účinnosti procesu vzdelávania,
hodnotenie a meranie efektivity vzdelávania a vynaložených investícií,
minimalizácia rizikových faktorov a bariér hodnotenia,
hodnotenie skutočného dopadu vzdelávacích programov do firemnej praxe,
sledovanie nákladov vzdelávacieho procesu - HR Scorecards, riadenie výkonnosti, controlling vzdelávania

2) TALENT MANAŽMENT A NÁSTUPNÍCTVO
plánovanie a príprava manažérskych talentov,
prečo zavádzať talent management, audit, vytipovanie a rozvoj talentov,
dlhodobé karierové plánovanie,
budovanie systému prípravy budúcich leadrov,
identifikácia kľúčových pozícií od nižších úrovní riadenia,
zaistenie podpory zo strany top manažérov,
vytvorenie skupiny talentovaných (Talent Pool),
rozvoj vodcovských zručností,
ako si udržať lojalitu talentovaných zamestnancov,
zladenie pracovnej klímy s talentovanými zamestnancami,
kariéra talentovaného zamestnanca,
monitorovanie programu riadenia talentov

3) RECRUITMENT
plánovanie ľudských zdrojov, plánovanie potreby a využitie ľudských zdrojov, interný a externý trh práce
proces recruitmentu, akú stratégiu zvoliť pri nábore, aké sú top výberové kritériá a náborové metódy,
plánovanie náboru a výberu, interný nábor a ich väzba na talent manažment,
externý personálny marketing, výhody a nevýhody personálnych agentúr,
executive search, assessment centrá, simulácia a vytváranie prípadových štúdií, psychologické testy,
výbery zamestnancov firemnou kultúrou,

4) INTERVIEW SKILLS A HODNOTENIE
príprava na pohovor a stanovenie kritérií v súlade s obsadzovanou pozíciou,
rola pohovorujúceho, postup efektívneho pohovoru, ako sa pýtať a ako si overiť znalosti kandidátov,
hodnotenie - ako zaznamenávať výstupy z pohovoru, ako hodnotiť uchádzača a ako dávať spätnú väzbu,
využitie diagnostických metód pri výbere
praktické modelové situácie a ukážky pohovovrov prípadové štúdie a filmové ukážky

5) HR CONTROLLING
Controlling v oblasti ľudských zdrojov je vynikajúcim pomocníkom na zlepšenie personálneho riadenia, na zvýšenie spokojnosti zamestnancov a v konečnom dôsledku na dosiahnutie podnikových cieľov. HR controlling vám uľahčí prácu, zvýši váš prehľad o dianí v podniku, poskytne relevantné informácie pre prijatie efektívnych rozhodnutí, poskytne komplexné údaje pre najvyššie vedenie a majiteľov a poskytne nevyvrátiteľné údaje pri obhajovaní a argumentácií vašich stanovísk.

6) POSTAVENIE A PLÁNOVANIE HR CONTROLLINGU
HR controlling v organizačnej štruktúre,
posilnenie strategického významu manažmentu ľudských zdrojov pomocou HR controllingu
ako sa naučiť realizovať controllingový prístup pre oblasť ľudských zdrojov
plánovanie HR controllingu vo firme

7) NÁSTROJE HR CONTROLLINGU
HR controlling v rámci controllingu firmy,
práca s personálnymi štatistikami a ukazovateľmi,
personálny audit,
personálny controlling a náklady,
ekonomická analýza a HR,
práca s personálnym rozpočtom,
efektivita HR procesov a ich analýza,
implementácia personálneho controllingu,
kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) a úspory nákladov,
nastavenie a tvorba HR ukazovateľov,
HR ukazovatele strategické,
procesov a činností,
voľba KPI a rozpoznanie pravých ukazovateľov,
prepojenie HR KPI s HR stratégiou a využitím benchmarkingových dát

8) ZVYŠOVANIE EFEKTIVITY A ZNIŽOVANIE NÁKLADOV
hodnotenie výkonu zamestnancov,
účinné riadenie personálnych nákladov a ich optimalizácia (plánovanie, nábor a výber, riadenie pracovného výkonu,
odmeňovanie a zamestnanecké výhody, vzdelávanie),
hodnotenie investícií do náborov a ich kľúčové ukazovatele,
controlling personálneho rozvoja,
vyhodnotenie účinnosti vynaložených investícií do vzdelávania

Kľúčové oblasti kurzu: školenie HR, školenia HR, školenie pre HR, ľudské zdroje, kurz ľudských zdrojov, školenie ľudské zdroje, ľudské zdroje školenie, rozvoj zamestnancov, školenie zamestnancov, talent manažment, talent management, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, recruitment, výber zamestnancov, nábor zamestnancov, výber a nábor zamestnancov, HR Controlling, Controlling HR, postavenie HR Controllingu, plánovanie HR controllingu, postavenie a plánovanie HR controllingu, nástroje HR, nástroje HR controllingu, školenie personalistika, školenie personálny manažment, rozvoj zamestnancov v podniku, rozvoj zamestnancov a kariéra, HR controlling kurz, školení recruitment, kurz recruitment, vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov, školenie výber zamestnancov. Investujte do vzdelávania HR manažmentu. Investujte do seba samého !


  • Dĺžka, trvanie rekvalifikačného UPSVaR školenia | semináru | kurzu: min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti ponúkaných UPSVaR kurzov a seminárov: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov pre verejnosť:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie
  •       Možnosť absolvovať kurzy | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkané kurzy a semináre organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenia  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
         Cena kurzu od: hradené UPSVaR

chcem viac info

rekvalifikačné kurzy ponuka repass

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153