Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz:  "Sociálne poradenstvo a sociálny poradca v praxi | poradenský proces v sociálnej práci"


      Anotácia kurzu:  sociálne poradenstvo a sociálny poradca, poradenský proces v sociálnej práci. Na tomto školení a kurze sa dozviete informácie, ktoré súvisia so sociálnou prácou a sociálnym poradenstvom. Či už ste v tejto oblasti laik a začínajúci poradca, alebo pôsobíte v oblasti sociálnych služieb dlhšie, na uvedenom školení si nájdete odpovede na svoje otázky. Pozrieme sa nielen na teoretické východiská sociálneho poradenstva, ale predovšetkým aplikáciu sociálneho poradenstva a terapie v práci s klientami, na legislatívu, možnosti vykonávania poradenstva na Slovensku, postupy a metódy sociálneho poradenstva, práca so sociálnymi klientami, práca s jednotlivcami, so skupinami aj komuntami, a mnoho mnoho iného. Investujte do vzdelávania, investujte do seba samého.

Cieľom vzdelávacej aktivity je realizácia odbornej prípravy v sociálnom poradenstve so zámerom uvedomenia si obsahu sociálneho poradenstva, jeho kompetentné uskutočňovanie - zavedenie do praxe a systematické skvalitňovanie. Po absolvovaní získa účastník certifikát. Kurz otvárame už pri počte 1 účastník. V prípade záujemcov o skupinové školenia (inštitúcie, MVO organizácie atd.) - vytvoríme školenie na mieru. Informujte sa o najbližom termíne pre Vás !

Účastníci kurzu získajú odborné aj teoretické zručnosti, vedomosti a schopnosti pre prax v sociálnom poradenstve. Uvedený cieľ predstavuje predovšetkým zvládnutie nasledovných okruhov problémov:
- odborných praktických a teoretických vedomostí v sociálnom poradenstva
- problematika vzťahu medzi sociálnym poradcom a klientom
- sociálno - poradenský proces a faktory ovplyvňujúce tento proces
- prípadová práca – písomné záznamy, ústne referovanie, audio a video nahrávky, miesto supervízie v sociálnom poradenstve

Obsah a osnova kurzu "Sociálne poradenstvo a sociálny poradca":
- teoretické znalosti vychádzajúce zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
- metódy a techniky sociálnej práce, verejná správa a tretí sektor v sociálnej práci
- Základy sociálneho poradenstva a Proces práce s klientom, Poradenský proces a Sociálny poradca
- Poradenstvo všeobecne, jeho základné vymedzenie, poradenstvo vo vybraných poradenských systémoch
- Vybrané definície sociálneho poradenstva, význam sociálneho poradenstva, jeho cieľové zameranie, princípy uplatňovania sociálneho poradenstva
- Vývoj poradenstva vo svete a na Slovensku, podnety pre kreovanie sociálneho poradenstva ako samostatnej metódy sociálnej práce
- Poradenské prístupy využívané pri riešení sociálnych problémov klientov
- Úrovne sociálneho poradenstva, obsahové zameranie v zmysle jednotlivých úrovní, kvalifikačné predpoklady (návrhy štandardov)
- Aplikácia metód sociálneho poradenstva z hľadiska jednotlivých úrovní sociálneho poradenstva
- Poskytovanie sociálneho poradenstva v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, neštátnych subjektoch
- O subjektoch sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany, verejnoprávnych inštitúciách
- Metódy sociálno-poradenskej intervencie, význam rozhovoru v sociálnom poradenstve, zásady vedenia rozhovoru
- Význam diagnostiky v sociálnom poradenstve, diagnostický materiál, metódy diagnostiky
- Význam komunikácie v poradenskom procese, verbálna a neverbálna komunikácia, aktívne počúvanie, poskytovanie spätnej väzby
- Skupinové poradenstvo, význam skupinového poradenstva, možné ohrozenia v skupinovom poradenstve
- Uplatnenie skupinového poradenstva pri riešení sociálnych problémov klientov
- Špecifiká sociálneho poradenstva pre rodiny so sociálno-ekonomickými problémami
- Špecifiká sociálneho poradenstva pre osoby so zdravotným znevýhodnením
- Sociálny poradca, jeho osobnosť, kvalifikačné predpoklady. Sociálny klient, typy sociálnych klientov, vytváranie vzťahu sociálny poradca - sociálny klient
- Vonkajšie podmienky pre výkon sociálneho poradenstva, význam prostredia, médiá, pomôcky a práca s časom v sociálnom poradenstve
- Sociálne poradenstvo a syndróm vyhorenia, jeho prevencia, príčiny vzniku syndrómu vyhorenia a prejavy syndrómu vyhorenia
- Význam tímovej spolupráce v sociálnom poradenstve pri riešení sociálnych problémov klientov
- príklady tímovej spolupráce pri poskytovaní sociálneho poradenstva
- Teoretické základy komunikácie, sociálna komunikácia, funkcie sociálnej komunikácie, metakomunikácia a pseudokomunikácia, druhy komunikácie.
- Formy komunikácie: písomná, telefonická, elektronická, osobná, audiovizuálna komunikácia, sprostredkovaná komunikácia
- Zásady efektívneho fungovania v komunikáciia ich aplikácia pre poradenskú prax
- Význam sebapoznania a poznania iných pre komunikáciu a prácu so sociálnym klientom, princíp Johariho okna
- Skupinové poradenstvo a Aplikačná činnosť teoretických poznatkov do praxe
- Supervízia poradenského rozhovoru s jednotlivcom či tímom
- osvojenie si praktických sociálnych zručností, a to predovšetkým v oblasti sociálno-psychologického výcviku a komunikácie s klientom
- špecifiká práce pracovníka pracovnej terapie ....a mnooho mnoho iného !

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu disponuje odbornými vedomosťami o sociálnom poradenstve, má zručnosti vo vedení poradenského rozhovoru so sociálnym klientom, používa metódy sociálneho poradenstva, využíva poradenské postupy a optimalizuje poradenský proces. Je schopný analyzovať a identifikovať problém sociálneho klienta, akceptovať etické princípy poradenskej praxe, metodicky usmerňovať postupy pri práci so sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností. Ovláda neštandardné situácie v oblasti komunikácie a kooperácie medzi poradcom a sociálnym klientom s orientáciou na motiváciu klienta k pozitívnej zmene a jeho mobilizáciu pri hľadaní nových alternatív k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami. A mnoho mnoho iného !

Kurz sociálnych poradcov je určený pre:
- sociálnych pracovníkov, pedagógov, psychológov atd.
- osoby, ktoré majú záujem byť sociálnymi poradcami a terapeutmi
- pracovných terapeutov a ergoterapeutov, ktorí chcú skvalitniť svoju prácu
- širokú verejnosť, ktorá má záujem získať znalosti zo sociálnej oblasti

Informácie o sociálnom poradenstve: Sociálne poradenstvo a sociálne služby sú dve neoddeliteľné činnosti z hľadiska sociálnej práce. Pôsobia ako spojené nádoby, navzájom súvisia a navzájom sú prepojené. Nie je možné poskytovať sociálne služby bez sociálneho poradenstva. Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa sociálne poradenstvo chápe ako poskytovanie sociálnej služby, ktorá patrí medzi odborné činnosti. Zákon člení sociálne poradenstvo na: 1. základné, 2. špecializované (v sociálnom systéme poznáme tiež odborné poradenstvo, prípadne bazálne, špecifické či iné, ktorými sa však v našej metodickej príručke nebudeme zaoberať, a to ani terminologicky). Cieľom sociálneho poradenstva v KC/NDC/NSSDR je znižovanie rizík vyplývajúcich zo sociálneho vylúčenia, konfliktných spoločenských situácií, spôsobu života a rizikového správania, ale jeho cieľom je aj zvýšenie sociálnych kompetencií a sociálnej mobility klientov; podpora sociálneho začlenenia klientov, rodín, komunít; predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách, obmedzovanie a odstraňovanie negatívnych vplyvov; poskytnutie alebo sprostredkovanie konkrétnej pomoci. Súčasťou sociálneho poradenstva je taktiež sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím (mediácia vzťahov medzi klientmi, rodinami klientov, klientom a inštitúciami – školami, lekármi, UPSVaR, orgánmi samosprávy...), krízová intervencia a opatrenia zamerané na predchádzanie krízových situácií a obmedzovanie negatívnych vplyvov v rodine (napr. intervencia v prípade ohrozenia života a zdravia obyvateľov komunity)

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu získate ako sociálny poradca a sociálny pracovník ďalšie odborné vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete vo svojej praxi. Dokážete: efektívne pracovať s klientami, vedieť poskytovať sociálne poradenstvo, rozumieť oblasti sociálnej práce, sociálnej rehabilitácii, klinickej sociálnej práce a ďalším nástrojom a kompetenciám pracovníka sociálnych služieb . Úspešným zvládnutím svojej práce si pripravíte základ pre Váš ďalší rozvoj a rast a ..mnoho mnoho iného.


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia - sociálna oblasť a zdravotníctvo:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti odborného kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
        Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

soft skils treningy

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153