Rekvalifikačné kurzy | RePASS a KOMPAS školenia a ďalšie vzdelávanie


     

 • Projektový manažement - chcete sa stať projektovým manažérom ? Teraz máte možnosť absolvovaž kurz a školenie hradené úradom práce. Využite túto skvelú príležitosť na ponúkanú rekvalifikáciu. Projektové riadenie v praxi. Cena kurzu od: hradené UPSVaR objednávka kurzu školenia objednať kurz školenie

 

 • Manažér riadenia kvality - zaujíma Vás oblasť riadenia kvality ? Potom je tu možnosť absolvovať RePASS kurz manažéra riadenia kvality. Získajte zručnosti a vedomosti, ktoré využijete napr. ako kvalitár či vedúci kvality vo výrobe. Cena kurzu od:  hradené UPSVaRobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Finančný manažér a poradca - priťahujú vás financie, ekonómia, trh či poisťovníctvo ? Potom využite možnosti rekvalifikačných kurzov, ktoré ponúkajú rekvalifikáciu na finančných poradcov a manažérov. Rozbehnite kariéru. Cena kurzu od:  hradené UPSVaRobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • IT manažér internetových projektov - internet a IT oblasť je dnes v kurze. Pracovné ponuky sú dnes plné pracovných miest, ktoré sa týkajú IT oblastí. Prečo nenaskočiť na rozbehnutý vlak. Staňte sa expertom v informatike. Cena kurzu od:  hradené UPSVaRobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Manažér ďalšieho vzdelávania - .ľudia dnes majú potrebu osobnostne rásť a kariérne sa vzdelávať. Manažérov vzdelávania dospelých dnes vyhľadávajú vzdelávacie agentúry. Chopte sa ponúkanej príležitosti v oblasti vzdelávania. Cena kurzu od:  hradené UPSVaRobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Manažér riadenia ľudských zdrojov - každá firma dnes potrebuje šikovného personalistu alebo špacialistu na HR ľudské zdroje. Prečo nevyužiť príležitosť a doplniť si kvalifikáciu v oblasti ľudských zdrojov a ľudského kapitálu.  Cena kurzu od:  hradené UPSVaRobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 Repas kurzy zadarmo

Rekvalifikácia na účely RE-PASu je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnúť vedomosti, schopnosti a zručnosti vo vzdelávacom (rekvalifikačnom) kurze.Som uchádzač o zamestnanie. Ako môžem získať príspevok na rekvalifikáciu ?

Pred rekvalifikáciou
Vyberiem si rekvalifikačný kurz, o ktorý mám záujem → nárok na príspevok na rekvalifikáciu mám iba vtedy, ak mi za posledných 5 rokov nebol uhradený cez úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok na rekvalifikáciu alebo vzdelávanie s tým istým zameraním, o ktoré mám teraz záujem. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ma nepodporí, ak mám záujem absolvovať rekvalifikáciu zameranú na špeciálne manažérske kompetencie a projektové riadenie, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, vodičské oprávnenie typu B a rekvalifikáciu realizovanú dištančnou formou. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ma taktiež nepodporí, ak som zároveň študentom vysokej školy externou formou.

Môžem osloviť viac poskytovateľov rekvalifikácie, zistiť si informácie o rekvalifikáciách a zvoliť si poskytovateľa rekvalifikácie. Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde som evidovaný, si podám požiadavku na rekvalifikáciu na predpísanom formulári v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok rekvalifikácie. Požiadavka na vybranú rekvalifikáciu má: časť A, ktorú vyplním ja, časť B, v ktorej je potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie, ktoré na moju žiadosť vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie, prílohu „Vyhlásenie“, ktorú vyplním ja. K požiadavke sú priložené základné informácie o rekvalifikácii.

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny moju požiadavku na rekvalifikáciu schváli, uzatvorí so mnou dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS, ktorý je potvrdením, že po splnení všetkých podmienok mi úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne príspevok na rekvalifikáciu v hodnote kurzovného, uvedeného v potvrdení poskytovateľa rekvalifikácie. Ešte pred začiatkom rekvalifikácie musím poskytovateľovi rekvalifikácie odovzdať RE-PAS.Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mi v rámci tohto príspevku neuhradí výdavky na cestovné, stravné a ubytovanie, ani žiadne ďalšie výdavky vynaložené na rekvalifikáciu.

Pred uzatvorením dohody je mojou povinnosťou vyplniť a podpísať Kartu účastníka projektu, v rámci ktorého je zabezpečené financovanie príspevku na rekvalifikáciu. Tento dokument poskytne uchádzačovi o zamestnanie úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Bez uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu mi príspevok na rekvalifikáciu nebude poskytnutý.

Počas rekvalifikácie
V termíne, ktorý som si dohodol s poskytovateľom rekvalifikácie, nastúpim na rekvalifikáciu. V prípade, ak nebude možné nastúpiť na rekvalifikáciu v stanovenom termíne, môžem na rekvalifikáciu nastúpiť najneskôr do 60 kalendárnych dní od vystavenia potvrdenia poskytovateľa rekvalifikácie. Úspešne absolvujem rekvalifikáciu v celom rozsahu. Predčasne môžem ukončiť rekvalifikáciu len z vážnych dôvodov (zdravotných, rodinných alebo osobných dôvodov). Vážnosť dôvodov posudzuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Po rekvalifikácii
Ak chcem získať príspevok na rekvalifikáciu, mojou povinnosťou je do 15 kalendárnych dní po úspešnom ukončení rekvalifikácie doručiť do podateľne úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na oddelenie poradenstva a vzdelávania: doklad preukazujúci absolvovanie rekvalifikácie, faktúru vystavenú poskytovateľom rekvalifikácie, žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu, splnomocnenie.

RE-PAS umožňuje uchádzačom o zamestnanie evidovaným na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny: rozšíriť alebo úplne zmeniť svoje profesijné zameranie prostredníctvom absolvovania rekvalifikácie, zvoliť si rekvalifikáciu a poskytovateľa rekvalifikácie podľa vlastného výberu, požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o uhradenie príspevku na rekvalifikáciu, to znamená o kurzovné za rekvalifikáciu v plnej výške. Ak ste uchádzač o zamestnanie a máte záujem o rekvalifikáciu, kontaktujte úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho trvalého bydliska. Program RE-PAS je určený pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí chcú absolvovať rekvalifikáciu – prípravu na uplatnenie sa na trhu práce, s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností vo vybranom vzdelávacom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Bližšie informácie o programe RE-PAS.

 kompas kurzy repas kurzy upsvar zadarmo

KOMPAS+ môžete absolvovať kompenzačný kurz ponúkaný našou vzdelávacou agentúrou úplne ZDARMA a bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Program KOMPAS+ je určený pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov, ktorí chcú absolvovať kompetenčný kurz – prípravu na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnúť vybrané kľúčové kompetencie, ktorý zrealizuje poskytovateľ kompetenčného kurzu, ktorého si vybral uchádzač o zamestnanie. Na účely KOMPAS+ sa za kompetenčné kurzy považujú kurzy zamerané na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií. Bližšie informácie o programe KOMPAS+.

Kompetenčný kurz je príprava uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnúť vybrané kľúčové kompetencie v kompetenčnom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ kompetenčného kurzu, ktorého si vybral uchádzač o zamestnanie. Na účely KOMPAS+ sa za kompetenčné kurzy považujú kurzy zamerané na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií. V rámci kompetenčných kurzov sa budú podporovať vybrané kľúčové kompetencie uplatniteľné vo vzťahu k trhu práce: komunikačné zručnosti (vrátane sociálnych kompetencií), osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií), počítačové zručnosti a jazykové zručnosti. Kompetenčný kurz je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky.

Nie je možné, aby uchádzač o zamestnanie požiadal o poskytnutie príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu, ak mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) uhradil rovnaký kompetenčný kurz v zmysle § 54 ods. 1 písm. d), resp. § 43, resp. § 46 ods. 4, resp. § 46 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom sa posudzuje obsah absolvovaného kurzu vo vzťahu ku kompetenčnému kurzu, o ktorý má uchádzač o zamestnanie v súčasnosti záujem.

Úrad práce podporuje prostredníctvom príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčných kurzov kompetenčné kurzy realizované prezenčnou alebo kombinovanou formou, v ktorej prevláda prezenčná forma. V prípade kombinovanej formy je možné kompetenčný kurz akceptovať len vtedy, ak časť kompetenčného kurzu realizovaná prezenčnou formou tvorí viac ako 50 %.  Uchádzač o zamestnanie si zabezpečí kompetenčný kurz, ktorý vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktorý požaduje potenciálny zamestnávateľ. Pri určovaní obsahu, rozsahu kompetenčného kurzu a pri výbere poskytovateľa kompetenčného kurzu sa uchádzač o zamestnanie zaväzuje dodržiavať princípy hospodárnosti efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Zároveň musí byť dodržaný princíp primeranosti (t. j. aby cena za vybraný kompetenčný kurz zodpovedala obvyklým cenám v danom čase a mieste) a zverejnené cenové limity* (ODPORÚČANÉ MAXIMÁLNE CENOVÉ LIMITY).

Uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce si sám z verejne dostupných kompetenčných kurzov vyberie konkrétny kompetenčný kurz, o ktorý má záujem, a predloží úradu práce požiadavku na kompetenčný kurz (ďalej len „požiadavka“) na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA KOMPETENČNÝ KURZ). Požiadavka má dve hlavné časti: časť A, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie, časť B, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ kompetenčného kurzu. Prílohou požiadavky sú dve vyhlásenia, z ktorých uchádzač o zamestnanie vyplní len jedno, v závislosti od toho, či pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, alebo neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o kompetenčný kurz, je povinný: predložiť na úrad práce kompletne vyplnenú požiadavku v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok kompetenčného kurzu tak, aby mal úrad práce časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie, nastúpiť na kompetenčný kurz v termíne predpokladaného začiatku kompetenčného kurzu, ktorý uviedol poskytovateľ kompetenčného kurzu v časti B požiadavky, resp. najneskôr do 15 kalendárnych dní od predpokladaného dátumu začiatku kompetenčného kurzu, v prípade, ak nebude možné zrealizovať kompetenčný kurz v predpokladanom termíne. Ak úrad práce predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu a vystaví KOMPAS+. KOMPAS+ je potvrdením, že úrad práce poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na kurzovné na kompetenčný kurz, ktorý zrealizuje poskytovateľ kompetenčného kurzu.

Za oprávnené výdavky súvisiace s realizáciou kompetenčného kurzu sa považujú:  príspevok na kurzovné, príspevok na cestovné a stravné. Úrad uhradí uchádzačovi o zamestnanie najviac 100 % nákladov na kompetenčný kurz, maximálne však len do výšky uvedenej v dohode a v KOMPAS+ a príspevok na cestovné a stravné maximálne vo výške uvedenej v dohode na základe predloženej žiadosti o úhradu príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu podanej do podateľne úradu práce alebo na oddelenie poradenstva a vzdelávania. Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu je možné získať na každom úrade práce.

Poskytovateľ kompetenčného kurzu môže preukázať prieskum trhu na základe:  cenového prieskumu oslovením minimálne 2 poskytovateľov kompetenčného kurzu, ktorí realizujú rovnaký kompetenčný kurz – pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu, poskytovateľ kompetenčného kurzu predloží celú komunikáciu s poskytovateľmi kompetenčného kurzu, ktorých oslovil, alebo cenového prieskumu z minimálne 2 webových stránok poskytovateľov kompetenčného kurzu, ktorí realizujú rovnaký kompetenčný kurz – pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu poskytovateľ kompetenčného kurzu predloží „print screeny“ predmetných webových stránok (môžu byť aj vrátane dokumentov stiahnutých z týchto webových stránok), ktoré budú jasne a zreteľne preukazovať cenu kompetenčných kurzov.


 • Dĺžka, trvanie kurzov | seminárov / workshopov: min. 1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti ponúkaných kurzov a seminárov: začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konania kurzov pre verejnosť:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie
 •       Možnosť absolvovať kurzy | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkané kurzy a semináre organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •        Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenia  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •        Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: 8 ľudí 

 

kurzy repass upsvar vzdelavanie

formulare repass upsvar stahuj

objednať kurz školenie

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153