Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz:  "Sociálne práca a sociálne služby | vzdelávanie pre záujemcov o prácu v sociálnej oblasti"


       Anotácia kurzu:  sociálna práca, sociálne služby, sociálna oblasť. Chcete pracovať v sociálnej oblasti, v oblasti pomáhajúcich profesií ? Máte záujem o  teoretické vedomosti, poznatky ale aj praktické zručnosti v sfére sociálnej práce ? Chcete sa dozvedieť viac o poslaní, legislatíve, oblastiach, činnostiach, klienetele či odbornosti v SP ? Potom máte jedinečnú možnosť získania potrebných vedomostí vďaka predmetnému kurzu. Na školení sa vďaka školitelovi dozviete všetky potrebné informácie na ktoré hľadáte odpovede. Či už ste v tejto sfére laik, ktorí sa pohráva s myšlienkou že začne v sociálnej oblasti pôsobiť, alebo ste už v sociálnej oblasti aktívny a činný a potrebujete sa zamerať na konkrétnu oblasť - to všetko Vám bude vďaka školeniu prístupné.

      Školenie sa otvára pre jednotlivcov (individuálne školenie 1 lektor / 1 účastník), alebo pre uzavreté skupiny (kolektívne školenie min. počet 3 účastníci). Výstupom zo školenia získavate Certifikát a tiež možnosť podporných konzultácii v budúcnosti. Investujte do seba, investujte do vzdelania. Cieľom vzdelávacej aktivity je realizácia základnej prípravy v oblasti sociálnej práce so zámerom uvedomenia si obsahu sociálnej práce a jej kompetentné uskutočňovanie - zavedenie do praxe a systematické skvalitňovanie.

Účastníci kurzu získajú základné zručnosti, vedomosti a schopnosti pre prax v sociálnej práci. Uvedený cieľ predstavuje predovšetkým zvládnutie nasledovných okruhov problémov:
- odborných praktických a teoretických vedomostí v sociálnej práci, sociológie, sociálneho práva a psychológie osobnosti
- komunikačné zručnosti, analýza sociálneho prostredia a sociálnej patológie
- teória konfliktov, terénna a rezidenciálna sociálna práca
- sociálny projekt a zákon o sociálnej pomoci
- iné podľa potrieb účastníkov školenia

Sociálna práca je v užšom slova zmysle priamy, zámerný a pripravený kontakt sociálneho pracovníka a klienta s cieľom stanoviť sociálnu diagnózu a realizáciu sociálnej terapie. V širšom slova zmysle zahŕňa tiež sociálne technické opatrenia (poskytnutie služieb a dávok sociálnej starostlivosti), účelné a odborné využívanie odborných nálezov, posudkov, rozhodnutí a spoluprácu s inými odborníkmi v oblasti starostlivosti o človeka. Druhy sociálnej práce: preventívna SP: aktivity a metódy práce sú využívané s cieľom predchádzať nežiaducim, negatívnym a sociálno patologickým javom, ktoré by mohli narušiť harmonický vývoj jedinca (vzdelávanie, osveta, poradenské služby, depistáž a vhodná legislatíva), kuratívna SP: sa zaoberá liečbou, zmierňovaním a odstraňovaním vzniknutých sociálno patologických javov (sociálna pomoc, štátne sociálne dávky, sociálne služby, represívne a direktívne sociálne opatrenia, sociálne poradenstvo), rehabilitačná SP: súhrn opatrení, zameraných na odstránenie alebo zmiernenie dôsledkov negatívnych sociálnych javov jedinca.  Z aspektu počtu sociálnych klientov môže byť: Individuálna: práca s jedným klientom, realizovaná vo všetkých etapách sociálnej práce, Skupinová: realizovaná s väčším počtom klientov, pri ktorej sa využívajú špecifiká skupinovej práce v prospech jednotlivcov a celej skupiny, Komunitná: predstavuje prácu s regionálnou (sídelnou) komunitou s typickými väzbami s cieľom zapojiť členov komunity do procesu odstraňovania nežiaducich javov v komunite

Program školenia je preto zameraný na získanie vedomostí a osvojenie zručností, ktoré oprávňujú absolventa štúdia: vykonávať praktickú sociálnu prácu v inštitúciách, organizovať, riadiť a zabezpečovať rozvoj sociálnej práce zameranej najmä na nasledovné úseky: sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo, sociálne služby, sociálnoprávnu ochranu, pracovať v odborných multidisciplinárnych tímoch, podieľať sa na výskume v sociálnej práci, sledovať, hodnotiť a navrhovať riešenia k závažným sociálno-patologickým javom v spoločnosti ako je nezamestnanosť, chudoba, kriminalita a podobne. 

Obsah školenia pozostáva z prednášok, prípravy zameranej na psychológiu, filozofiu a etiku, pedagogiku, právo, sociológiu, ale tiež na vybraný okruh informácií zo zdravotnícky orientovaných predmetov, ktoré tvoria tzv. širší všeobecný základ štúdia a odborné predmety zamerané na získanie potrebných vedomostí a zručností z oblasti sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a prevencie sociálnoprávnej ochrany, plánovania a rozvoja sociálnej siete, organizácie a riadenia systému sociálnej pomoci a zabezpečovania sociálnej starostlivosti, teórie a metód sociálnej práce. Výučba na kurze prebieha formou prednášok, cvičení, seminárnych cvičení, kazuistických seminárov, výcvikov základných sociálno-psychologických zručností.

Profil absolventa kurzu: kurz sa zameriava na získanie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré absolventa predurčujú k výkonu priamej sociálnej práce s klientom, napr. rodinou, deťmi, mlá­dežou, osobami vyššieho veku, chorými, zdravotne znevýhodnenými, závislými osobami, ľuďmi bez domova atď. Absolvent ba­kalárskeho štúdia je schopný navrhovať formy sociálnej pomoci a sociálne systémy tak, aby spĺňali požiadavky na udržanie a zlepšenie kvali­ty života klientov, vytvárať občiansky prospešné a podporné aktivity a implementovať ich do pra­xe. Absolvent má vedomosti o formách a metódach sociálnej práce, o sociálnej politike štátu a o jej vývojových trendoch, teórii sociálnej práce a o jej aplikovaní na sociálne problémy.

Uplatnenie absolventov: Absolventi kurzu sociálnej práce majú možnosť uplatnenia sa na trhu práce ako sociálni pracovníci so spôsobilosťou na pôsobenie v sociálnej oblasti v rámci štátnej správy, samosprávy ako aj tretieho MVO sektora. Realizácia a presadenie sa absolventov sociálnej práce sa vzťahuje na päť kľúčových rezortov – ministerstvo školstva, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zdravotníctva. Záujemci informujte sa na najbližší možný termín školenia. Investujte do seba, investujte do nových vedomostí a zručností aplikovatelných ihned do praxe !


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia - sociálna oblasť a zdravotníctvo:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti odborného kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
        Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

soft skils treningy

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153