Kurz:  "Ako založiť neziskovku či občianske združenie | od myšlienky až po manažment MO organizácie"


      Anotácia kurzu:  na školení sa dozviete, ako správne postupovať, ak chcete založiť občianske združenie, neziskovú organizáciu, či inú mimovládnu organizáciu. Krok po kroku si s lektorom a školitelom z praxe vysvetlíte postupne všetko, čo budete v procese zakladania potrebovať. Kde sa máte obrátiť, ktoré dokumenty a tlačivá si pripraviť, ako dokumenty správne vyplniť, ako pripraviť stanovy, koľko to bude stáť, ako a kam ich treba registrovat, či to ako nasledne so združením či mimovládkou podnikať a financie pre združenie získavať.

Ak teda máte záujem meniť svoje okolie a ľudí, pracovať profesionálnejšie, organizovať akcie, tak dobrou možnosťou môže byť vlastná organizácia vo forme občianskeho združenia. Občania majú právo zakladať napr. spolky, zväzy, spoločnosti, hnutia a iné občianske združenia a združovať sa a vykonávať v nich svoju aktivitu. Občianske združenia sú v dnešnej dobe veľmi rozšírené. Ide o najbežnejšiu formu neziskovej organizácie s jednoduchou štruktúrou. Nie sú založené za účelom dosahovať zisk, ich činnosť je predovšetkým zameraná na uplatňovanie záujmov svojich členov, nevylučujú sa však ani verejno-prospešné aktivity. Zameranie je rôznorodé, ako príklad uvádzame rozvoj regiónu, charitatívne účely, podpora vzdelania či športu, ochrana kultúry, pomoc a podpora sociálne slabším alebo ochrana životného prostredia. Založenie združenia je pre vás vhodné riešiť v prípade, ak máte záujem venovať sa verejnoprospešným činnostiam, organizovať rôzne akcie, pracovať profesionálnejšie či meniť svoje okolie a pomáhať ľuďom. Jeho založenie môžete riešiť vo vlastnej réžii alebo osloviť spoločnosti, ktoré vám s celým procesom založenia za určitý poplatok pomôžu.  Podmienky vzniku a právneho postavenia občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní o občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o združovaní“). Založenie občianskeho združenie je jednoduché a nie je problém ho zvládnuť aj vo vlastnej réžii.

Čo je občianske združenie
Občianske združenia sú právnickými osobami, ktoré vznikajú registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”), ktoré vedie evidenciu a register všetkých platných združení na území Slovenskej republiky. Združenia majú právo vykonávať činnosť vo vlastnom mene, čo znamená uzatvárať a podpisovať zmluvy, vlastniť majetok, prijímať dary od sponzorov, dotácie, zamestnávať ľudí na pracovný pomer a vykonávať ďalšie činnosti ustanovené zákonom alebo stanovami. Občianske združenie zároveň nesie zodpovednosť za svoje konanie, čo znamená, že môže byť pokutované alebo byť žalované v súdnom spore. Podmienky vzniku a právneho postavenia občianskych združení upravuje Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”). Na základe jeho definície môžu občania zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Členmi združenia sú najčastejšie fyzické osoby, ktorými nemusia byť iba občania Slovenskej republiky. Rovnako môžu byť členmi združenia aj právnické osoby.

Výhody založenia občianskeho združenia
jednoduché založenie – ako je uvedené vyššie, založenie občianskeho združenia nie je administratívne ani finančne náročné
členské príspevky – výhodou občianskeho združenia je, že môže prijímať príspevky od svojich členov
možnosť získania tzv. 2 % z daní – ide o podiely zaplatenej dane, ktorú môžu jednotlivci, ale aj firmy poukázať v prospech združenia
občianske združenie môže vykonávať za určitých podmienok aj podnikateľskú činnosť a financie si podnikaním "zarábať"

Vznik občianskeho združenia
Založenie občianskeho združenia je, ak viete ako na to - pomerne nenáročný proces, ktorému predchádza ako prvé registrácia na ministerstve. Návrh na registráciu podávajú najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov. Ide o tzv. prípravný výbor, ktorý okrem návrhu na registráciu ministerstvu predkladá aj stanovy občianskeho združenia v dvoch exemplároch. Návrh musí obsahovať údaje o štatutárnom orgáne združenia alebo členoch štatutárneho orgánu združenia v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo. V návrhu sa okrem týchto údajov uvádza splnomocnenec, ktorý bude konať v mene združenia (musí byť starší ako 18 rokov).

Financovanie aktivít občianskeho združenia
Finančné prostriedky na výkon svojej činnosti združenie získava z viacerých zdrojov. Príjmy, ktoré pochádzajú z predmetu činnosti združenia vo všeobecnosti nepodliehajú dani z príjmov. Ak však združenie dosahuje príjem, ktorý je predmetom dane a zákon ho neradí medzi výnimky, musí byť zaregistrované na daňovom úrade a musí mu byť pridelené DIČ. Bežným zdrojom príjmov sú prijaté podiely zo zaplatenej dane, tzv. 2%, ktoré na účet občianskeho združenia poukazujú jednotlivci alebo spoločnosti. Čo všetko musíte urobiť, aby ste sa stali prijímateľom 2% sa tiež dozviete na školení. Ďalším zdrojom financovania je prijímanie členských príspevkov od členov združenia. Ak je členské v stanovách uvedené ako zdroj príjmov, nepodlieha dani. Financovať svoju činnosť môže tiež prostredníctvom príspevkov zo strany štátu, zo zdrojov Európskej únie, grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv alebo cez príspevky od samosprávnych krajov a obcí. Veľmi častý je tiež sponzoring a dary. Občianske združenie môže za určitých okolností vykonávať tiež podnikateľskú činnosť. Podnikanie by však malo mať iba podporný charakter pre rozvíjanie primárnej činnosti. Na jeho výkon je potrebné získať príslušné oprávnenia, napríklad živnostenský list. Rovnako existujú presné pravidlá týkajúce sa vytvoreného zisku. Finančné prostriedky získané podnikateľskou činnosťou by mali byť použité na chod a rozvoj združenia. Občianske združenie je povinné viesť účtovníctvo. Všeobecne účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Ak však občianske združenie podniká alebo jeho príjem bol vyšší ako 200 000 eur, je povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Zánik občianskeho združenia
Pre transparentné fungovanie je vhodné, aby si členovia združenia v stanovách určili postup pri jeho prípadnom zániku a tiež vysporiadanie majetku v takomto prípade.

Čo školenie ponúka
Na predmetnom školení sa dozviete všetky potrebné informácie k tomu, ako si neziskovú organizáciu sami založiť, ako následne prevádzkovať, ako občianske združenie manažovať, ako prostredníctvom neho vykonávať zárobkovú činnosť, ako účtovať či ako financie následne prerozdelovať a reinvestovať do zmysluplných aktivít združenia či nadácie. Vďaka lektorom, ktorý sú aktívny priamo v praxi, získate aj teoretické aj praktické zručnosti a vedomosti ako na to. Investujte do seba a naštartujte úspešný neziskový projekt - my Vám v tom aktívne pomôžeme !


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia - sociálna oblasť a zdravotníctvo:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti odborného kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení o neziskových organizáciách:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
        Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

kurz ako zalozit obcianske zdruzenie skolenie

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153