Čo je koučing | koučovanie | coaching - cesta osobného, vzťahového a kariérneho rozvoja


Koučing / Coaching je spôsob rozvoja schopností a zručností jednotlivcov, párov, skupín, zamestnancov i manažérov. Koučovanie je posilňovanie potenciálu a výkonu človeka, ktoré sa uskutočňuje v praxi. Pomáha premeniť vedomosti človeka na zručnosti, ktoré mu pomáhajú v osobnom i profesnom živote. Objavte obrovské možnosti jeho využitia. Hľadáte riešenie vo Vašom osobnom, pracovnom či vzťahovom živote ? neviete si dať rady ? Hľadáte odpovede na svoje otázky ? Chcete vyriešiť problém a neviete ako na to ? Máme pre Vás riešenie formou odborného  koučingu a poradenstva.

Koučing bez prikrášlení a mylných očakávaní

V diskusiách o moderných metódach osobného a profesijného rozvoja sa termín koučing stáva populárnym a stále používanejším. Aj v jeho prípade si však nie vždy dokážeme celkom presne predstaviť, čo za ním skrýva. Často má až mystický význam; niekedy sa koučingom označuje individuálne poradenstvo, inokedy niektoré formy psychoterapie. Koučing je preukázateľne účinnou metódou, ktorá je súčasťou vzdelávacích programov v najvyspelejších západných krajinách, najmä anglosaských. Aké je miesto koučingu medzi ostatnými metódami zameranými na rozvoj človeka? Ako sa vyznať v tom, čo koučing je a čo nie? Na akých princípoch a prečo koučing funguje?

Ako rozpoznať, kto je koučom a kto sa za neho iba vydáva? Poďme sa nad týmito otázkami zamyslieť a nájsť praktické návody, ako sa v tejto oblasti pohybovať istejšie. Na pomoc pre objasnenie problematiky koučingu si beriem filozofiu a štandardy svetovej nezávislej profesijnej organizácie Medzinárodnej federácie koučov (International Coach Federation – ICF) a vychádzam z princípov jednej zo svetových koučovacích organizácií Results Coaching System so sídlom v Austrálii, ktorá je súčasťou NeuroLeadership Group. Tam, kde to bude užitočné, pridám aj vlastné poznatky.

Prečo koučing práve dnes a pre Vás

Prežívame obdobie zmeny. A zmena je asi to jediné, čo je konštantné. Ak chceme obstáť, neostáva nám iné, než si osvojiť schopnosť rýchlej a adekvátnej reakcie na zmeny a pokiaľ je to možné, naučiť sa zmenám predchádzať. Znamená to správať sa – na základe relatívne všeobecných princípov a vlastností – flexibilne a v maximálne možnej miere zapojiť celý svoj potenciál. Všeobecné prístupy, všeobecné riešenia, či riešenia platné pre väčšiu skupinu ľudí však stále častejšie strácajú svoju účinnosť a do popredia vystupuje schopnosť nájsť a uplatňovať vlastné individuálne riešenia. . Individualizácia rozvoja pracovníkov sa stáva významnejšou tým, o ako významného človeka sa jedná z hľadiska firmy. Od určitej pozície – ako z pohľadu hierarchického (top alebo senior manažéri), tak i významu pre výsledky spoločnosti (špecialisti, talenty a pod.) – sa potreba individuálneho prístupu k rozvoju stretáva s jeho ekonomickou efektívnosťou. V tomto bode sa ako účinné javia, individuálne metódy rozvoja, najmä koučing.

Kde je koučing najúčinnejší

Firmy a jednotlivci volia koučing v prípadoch, keď je pred zamestnanca postavená výzva; povýšenie do vysokej funkcie, zodpovednosť za zásadný projekt (napr. fúzia, uvedenie produktu na trh a pod.), zvládnutie mimoriadnej úlohy či splnenie významného cieľa (podstatné zvýšenie výkonnosti tímu a pod.). Ku koučingu pristupujú tiež v prípade, keď bola pri hodnotení identifikovaná zásadná rozvojová potreba (zvládanie stresu, riešenie konfliktov, komunikácia s tímom, sebaovládanie a pod.). V poslednom čase sa koučing využíva aj ako cenný benefit pre kľúčových zamestnancov, keď je využívaný pri riešení otázok ako rovnováha medzi prácou a súkromím, rozvoj sebadôvery, kariérny rozvoj vo firme, , posilnenie zdravia, zlepšenie fyzickej kondície a pod. Koučing tak napomáha posilňovať pocity spokojnosti a lojality pracovníkov.

Čo je koučing

ICF uznáva koučovaného (klienta), ako experta na jeho život a prácu a verí, že každý koučovaný je tvorivý, nápaditý a celistvý. Koučing je tak možné definovať nasledovne: „Profesionálny koučing je trvalý profesionálny vzťah, ktorý podporuje klientov vo vytváraní výsledkov, ktoré ich napĺňajú v ich osobnom a profesionálnom živote. V procese koučovania si klienti prehlbujú schopnosť učiť sa, zlepšujú svoj výkon a zlepšujú kvalitu svojho života.“ Results Coaching System, popredná koučovacia spoločnosť, ktorá koučing opiera o ©Results Coaching Systems porozumenie fungovaniu mozgu, ho definuje ako „uľahčovanie pozitívnej zmeny zlepšovania myslenia“. Úlohou kouča je potom pomôcť ľuďom lepšie myslieť a nie im hovoriť, čo majú robiť. V centre koučovacieho procesu sú pozitívne zamerané zmeny, teda opak zmeny zameranej na nedostatok.

Čo koučing nie je

Koučing nie je náboženstvom, filozofiou alebo súborom inštrukcií do života. Nehovorí ako myslieť, alebo jednať, ani to nie je kurz, ktorý len „urobíte“. Kouč nemá pripravený rozhovor alebo prezentáciu, ktorou vás prevedie, aj keď niekedy sa vyskytne typ rozhovoru, ktorý je potrebné absolvovať. Kouč umožňuje, aby sa rozhovor rozvinul spôsobom, ktorý je pre vás vhodný. Koučing nie je terapia, nepokúša sa riešiť osobné problémy ľudí, aj keď niekedy sa aj tie vyriešia. Koučing je o posune vpred, nie o analýze minulosti. Nie je zameraný len na riešenie, ale aj na akciu: pomáha nachádzať riešenia, ale tiež vedie k tomu, aby sa klient zaviazal podniknúť akciu – ihneď. Koučing sa pozerá na „ako“ nie „prečo“. Koučing nie je konzultovanie. Koučovia nedávajú rady, pokiaľ to nie je naozaj vhodné. Aj vtedy radšej dávajú možnosť voľby, než by povedali, čo „máte“ urobiť. Konzultant robí prácu za vás, kouč vás podporuje, aby ste ju lepšie robili sami. Konzultant prináša fakty, reporty alebo ďalšiu prácu, ale kouč s vami vedie rozhovor, ktorý vás podporuje v tom, aby ste boli najlepší.

Koučovia nepotrebujú vedieť všetko o oblasti, v ktorej klienta koučujú. Bývajú dokonca lepší, keď o nej vedia len málo. Koučing nie je trénovanie ani školenie; nemá žiadne pripravené „študijné plány“, podľa ktorých sa postupuje. Neexistujú žiadne očakávané výsledky, okrem cieľov, ktoré si stanoví s pomocou kouča sám klient. Skutočné koučovanie je také, kde agendu si určuje klient. Koučing nie je mentoring, ten je zameraný na poskytovanie rád na základe vlastnej skúsenosti. Kouč ku koučovaniu nepotrebuje informácie o klientovej odbornosti. Mentorovanie sa často orientuje na rozvoj kariéry, avšak koučing je širší a použiteľný v akejkoľvek oblasti života. Navyše je štruktúrovanejší – napríklad v podobe presne definovaných sedení a cieľov. Kouč je obvykle na klienta náročnejší, ako by bol mentor. Koučing nie je riadenie. Manažér má vo vzťahu k podriadenému svoj záujem a zodpovednosť (v terminológii koučingu, vlastnú „agendu“).

Koučovia pomáhajú ľuďom zvládať život, ale byť koučom neznamená robiť niekomu manažéra. Kľúčovým rozdielom je, že kouč vedie klienta, aby bol zodpovedný sám za seba a nie voči nám. „Agenda“ v koučovaní je klientova a nie je hocijaká, je významná pre jeho budúcnosť. Pokiaľ svoju agendu nemá, pomáha mu ju kouč vytvoriť: kým by chcel byť, ako by chcel žiť a ako mu môže kouč na tejto ceste pomôcť. Koučing je umenie uľahčovať ľuďom cestu učenia. Koučing nie je metódou nápravy, nie je možné ho prikázať alebo „naordinovať“ ako poslednú šancu pre pracovníka pred „radikálnym“ riešením jeho „problému“. Podmienkou pre to, aby bol koučing efektívny, je, že koučovaný (klient) sám chce. Chce niečo dosiahnuť, v niečom podstatnom sa zmeniť, niečo sa naučiť.

„Hádzať“ pracovníkovi koučing ako „záchranné koleso“, býva často neúčinné. Pod tlakom „poslednej šance“ sa klient nachádza v obavách a uzatvára sa tak možnosť preskúmať do hĺbky vnútorné zdroje svojej múdrosti, zostáva na povrchu a bez dostatočnej motivácie na uskutočnenie zmien. Klient sa učí bez toho, aby ho niekto vyučoval. Púšťa sa do akcie bez toho, aby mu to niekto prikazoval. Získava väčšiu motiváciu, bez toho, aby do neho niekto „rýpal“. Začína byť múdrejší a vyváženejší: bez toho, aby mu niekto hovoril, ako robiť veci lepšie. Kľúčové je, že kouč necháva vlastnú agendu predo dvermi a pri koučingu je úplne k dispozícii klientovi. Kouč musí byť v tomto procese neviditeľný, skoro akoby tam nebol. A to je jeden z hlavných rozdielov, či ide o koučing, alebo nie.

Prečo je koučing efektívny

Pomôcť ľuďom zmeniť sa, je v rýchlo sa meniacom prostredí stále dôležitejšie. V posledných rokoch potvrdzujú neurovedci mnohé z toho, čo už niektorí dávno vieme: zmena je omnoho ťažšia, než si myslíme. Vyžaduje si pozornosť a úsilie vôle. Zmena je náročná z mnohých dôvodov, ktoré naznačujú, že jedincovi, ktorý chce akúkoľvek zmenu úspešne uskutočniť, je potrebné poskytnúť ďalšie zdroje. Jedným z nich je aj nástroj zvay - koučing.


  •        Metódy koučingu coachingu: individuálne alebo skupinovo
  •       Miesto konania:  Bratislava (osobne) resp. Online (Skype konzultácie)
  •       Dĺžka, trvanie odborného koučovacieho poradenstva: individuálne (na základe potrieb účastníka / klientov)
  •       Termíny konania: ASAP (poradenstvo, koučing a konzultácie organizujeme pravidelne, na základe vzájomnej dohody)
  •       Možnosť absolvovať odborné poradenstvo | konzultácie | tréningy: denná, individuálna (One to One) resp. skupinová
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  podľa potrieb (individuálne aj skupinové poradenské a konzultačné odborné sedenia)
  •       Kategória odborných poradenských stretnutí | konzultácii:  osobné / individuálne / skupinové / komunitné / tímové / firemné / iné
  •       Odborný garant koučovacích poradenských stretnutí: PhDr. Marek Horňanský, MBA. /dlhoročný kouč, poradca a mentor osobnostného a kariérneho rozvoja/
 objednávka kurzu školenia
Cena konzultácii a odborného koučingu už od:  49,- eur  /  sedenie

(možnosť absolvovania odborných konzultácii - osobne alebo online Skype)

koučing koučovanie ponuka

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153