"Psychologické vzdelávanie | psychológia - psychologické zručnosti a vedomosti pre prax"


Anotácia školenia: zaujíma Vás oblasť praktickej psychológie, terapie, psychoterapie, NLP, hypnózy, reč tela, vzťahy či medziľudská komunikácia ? Potom je dané vzdelávanie ideálne pre Vás. Krok po kroku sa dotknete všetkým tém, ktoré so psychológiou priamo či nepriamo súvisia. Či už ste laický študent, podnikatel, zamestnanec či manažér, bez ohladu na vek a vzdelanie Vám ponúkame získať vedomosti a znalosti z psychológie. Kurzy v oblasti psychológie vám umožnia orientovať sa v danom odbore a zároveň lepšie pochopiť seba i iných. Vďaka nim nájdete cestu, ako spoznať vaše okolie, či ako sa vysporiadať s konfliktmi a krízovými situáciami. V roku 2015 sme otvorili prvý kurz Psychológia v kocke. Bol pripravený pre všetkých, ktorých/é psychológia zaujíma, ktorí/é by radi/y trávili soboty zmysluplne, či takých/é, ktorí/é možno kedysi chceli študovať psychológiu, ale nevyšlo im to. Postupom času sme zistili, že k nám chodia aj tí/tie, ktorí/é si takto dopĺňajú vzdelanie z oblasti psychológie a využijú ho v práci, alebo ich prilákali témy, ktoré sa ich týkajú aj v osobnom živote, či takí/é, ktorí/é by radi/y stretli ľudí s podobnými záujmami.

Tešíme sa vašej priazni aj zisteniu, že ľudia túžia porozumieť sebe aj iným. Pretože to je cesta ako žiť naplnenejší život. Váš záujem je pre nás motiváciou aj záväzkom posúvať sa vpred a ponúkať vám psychológiu ešte zaujímavejšie a praktickejšie. Kurz ponúka množstvo tém, ktoré sú podľa našich skúseností pre verejnosť zaujímavé. Je určený dospelým záujemcom bez ohľadu na vek a nadobudnutý druh vzdelania, ktorí sa chcú dozvedieť nové poznatky a získať skúsenosti z rôznych oblastí psychológie.

Cieľ vzdelávacej aktivity
Kto som ja? Aká je moja vnútorná, psychická sila, v čom spočíva? Ako ju môžem rozvinúť ? Veľa ľudí nepozná vrodené vlastnosti svojej osobnosti. V tomto kurze sa dozviete a zistíte, ako objavíte a rozviniete svoje skryté sily a akým spôsobom môžete rozvinúť silu Vašej osobnosti. Súhra jedinca a jeho okolia je určovaná pocitmi, potrebami a motívmi. Z poznatkov modernej psychológie už vieme, ako získame veľký úžitok a prospech sebe samého. Kurz vám odporúča, ako sa máte správať počas bežné dňa, ako máte vychádzať a riešiť prípadné problémy na pracovisku a v rodinnom kruhu. Vysvetlíme Vám teoretické základy a hlavné oblasti psychológie človeka. Všetko vychádza z najnovších výskumov s uvedením množstva príkladov zo psychologickej praxe tak, aby ste získané poznatky mohli využiť v praktickom živote.Ak poznáte silné stránky svojej osobnosti a vlastné psychologické predpoklady, vaša osobnosť sa neustále rozvíja. Stúpnu Vaše šance prezentovať sa v práci a získať úspech a uznanie od svojho privátneho a pracovného okolia. Dokážete vhodne komunikovať so spolupracovníkmi, klientmi a rodinnými príslušníkmi. Získavate odolnosť voči stresu a nachádzate formy jeho konštruktívneho riešenia. Znásobujete hodnotu svojej osobnosti a rozumiete správaniu partnerov v zamestnaní, v rodine, prípadne svojho dieťaťa. Je jedno, z akých dôvodov sa rozhodnete kurz absolvovať, či sú to profesionálne, alebo rodinné dôvody. Psychológia je náuka uvedomelých a nevedomých stavov duše človeka, ktorá v každodennom živote zohráva dôležitú úlohu. Teoretické a praktické skúsenosti sú veľkým pridaným plusom a pridanou hodnotou každej kvalifikácie.

Cieľová skupina
Všetci záujemcovia z radov širokej verejnosti majúci záujem o získanie základných vedomostí z oblasti základov psychológie, nezamestnaní so základným / stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru, kurz je vhodný pre stredoškolské kádre – absolventov stredných škôl, ktorí neuspeli pri prijímacom konaní na vysoké školy, výhodou je diaľková forma štúdia v kombinácii s praxou, kurz svojím obsahom je určený i pre prípadnú súčasť rekvalifikácie nezamestnaných, ženám po MD pre zapojenie sa do pracovnej činnosti, zamestnania, pracovníkom rôznych firiem obchodujúcich prostredníctvom internetu, záujemcom, ktorí doposiaľ nemali možnosť vzdelávania sa v tejto oblasti.

Profil absolventa
Absolvent kurzu disponuje vedomosťami z danej oblasti, postupným štúdiom získava poznatky z praktickej psychológie, získava historický prehľad vývoja psychológie, má dostatočné vedomosti o výkone psychologických testov, v oblasti všeobecnej psychológie dokáže analyzovať problematiku vnemu, vnímania a pocitov, ktoré vplývajú na psychický stav človeka, dokáže sa orientovať v typoch a psychológii osobnosti podľa rôznych autorov, analyzuje krízu, strach a stres, dokáže sa s ním vyrovnať, pôsobiť na svoje okolie konštruktívne, ovláda typológiu, vznik psychických porúch, ich dopady na konanie jednotlivca, má základné znalosti z oblasti liečenia týchto stavov, je schopný podrobiť ich analýze s vyvodením definície a liečebného postupu, priamo podporujúcej kvalitu života, pozná zákonitosti rozvoja osobnosti a psychológie jednotlivých úsekov života, vie sa orientovať v oblasti vývinovej psychológie od narodenia až zrelý vek človeka, má dostatočné vedomosti o normách, formách sociálneho správania sa jedinca, ovláda zákonitosti ovplyvňujúce sociálne pôsobenie človeka v danej spoločnosti, analyzuje správanie sa jedinca v skupine, v rodine. Všetky poznatky sú využitelné v praxi života.

Volitelné témy školenia:
PSY01 Praktická psychológia
PSY02 Všeobecná psychológia
PSY03 Psychológia osobnosti
PSY04 Kríza a jej riešenie
PSY05 Psychické poruchy I
PSY06 Psychické poruchy II
PSY07 Psychoterapia I
PSY08 Psychoterapia II
PSY09 Vývinová psychológia
PSY10 Psychológia životných úsekov
PSY11 Psychológia vývinu v detskom veku
PSY12 Sociálna psychológia I
PSY13 Sociálna psychológia II
PSY14 Sociálne správanie človeka I
PSY15 Sociálne správanie človeka II
PSY16 Poruchy sociálneho správania

                                                                                                                     Tématické školiace a volitelné okruhy vzdelávania:
Psychologické smery - história a súčastnosť, psychológia na Slovensku a bývalom Československu, psychické procesy -všeobecne. Kľúčové slová prednášky: definícia psychologických pojmov a psychologická terminológia, základné údaje z histórie psychológie a jej smerov, , Česko-slovenská psychológia, vznik psychológie na Slovensku, minulosť a súčasnosť psychológie na Slovensku, všeobecná charakteristika psychických procesov a i.
Všeobecná psychológia: - Pociťovanie a vnímanie: Kľúčové slová prednášky: definícia pojmov pocit vnem, vnímanie priestoru, farby, geometricko-optické klamy, základné teórie vnímania, stálosť vnímania, pociťovanie a psychofyzika, základné experimenovanie v oblasti vnímania a pociťovania.
Pamäť a pozornosť - Kľúčové slová prednášky: vymedzenie pojmov a experimenty v oblasti pamäti a pozornosti, historické prístupy k výskumu pamäti, modely pamäti a teórie pozornosti, procesy pamäti, typy informácií a druhy pamäti, tradičné vs. moderné prístupy k výskumu pozornosti a i.
Myslenie a reč - Kľúčové slová prednášky: história skúmania ľudského poznania, charakteristika myslenia a predstáv, mentálne reprezentácie, usudzovanie, rozhodovanie, racionalita a iracionalita v myslení, riešenie problémov, myslenie a jazyk, anomálie myslenia a i.
Emocionalita a motivácia - Kľúčové slová prednášky: úvod do problematiky emócií, základné charakteristiky a typy emócií, teórie emocionality, ontogenéza emócií, individuálne rozdiely v emočnom reagovaní, pojem motivácia a jej vymedzenie, teórie motivácie, motivácia, situácia, správanie a i.
Vývinová psychológia - Kľúčové slová prednášky: predmet,zákonitosti a metódy vývinovej psychológie, vplyvy pôsobiace na vývin ľudského jednotlivca, podiel dedičnosti a prostredia pri vývine jednotlivca, spoločensko-kultúrna podstata vývinových zmien, prehľad reprezentatívnych vývinových koncepcií a perspektív a i.
Psychológia osobnosti - Kľúčové slová prednášky: zaradenie psychológie osobnosti do systému psychologických vied, základné pojmy psychológie osobnosti, história jej predmetu, metodologické otázky výskumu osobnosti, štruktúra osobnosti, problematika obrazu seba (self) a i.
Sociálna psychológia - Kľúčové slová prednášky: história a súčasnosť sociálnej psychológie, úvod do štúdia sociálnej psychológie, prednosti a úskalia predstavovania a zoznamovania, spoločnosť, sociálne prostredie a sociálny vplyv, sociálne vnímanie a poznávanie, sociálna komunikácia, psychológia davu, sociálne vzťahy, asertivita, empatia a i.
Klinická psychológia - Kľúčové slová prednášky: predmet a história klinickej psychológie, jej najvýznamnejšie smery a základné poznatky o etiológii a epidemiológii psychických a psychosomatických porúch, koncepcie normality, základné pojmy psychoterapie, účinné faktory psychoterapie, terapeutický proces a i.
Školská psychológia - Kľúčové slová prednášky: predmet školskej psychológie, preventívna, diagnostická a konzultačno-poradenská práca školského psychológa, humanizácia školstva a vstup školského psychológa do procesu humanizácie, nápravná a optimalizačná činnosť školského psychológa - rozvíjajúce programy a i.
Pedagogická psychológia - Kľúčové slová prednášky: predmet edukačnej psychológie, učenie, alternatívne systémy vzdelávania podmienky pre uplatnenie tvorivosti vo výchove a vzdelávaní, utváranie vzťahu medzi učiteľom a žiakom, špecifické prístupy a problémy výchovy a vzdelávania tvorivých, nadaných a i.
Poradenská psychológia - Kľúčové slová prednášky: poradenské systémy, organizácia poradenských služieb v SR, poradenský proces, interakcia osobnosti poradcu a klienta, etický rámec psychologického poradenstva, vzťah poradenského psychológa k štruktúram štátnej správy a samosprávy, zdravotníctva, výchovného poradenstva a i.
Pracovná psychológia - Kľúčové slová prednášky: psychologická definícia pojmu práca, analýza pracovnej činnosti, pracovný výkon a výkonnosť, manažment, motivačné teórie a ich aplikačný zástoj, motivácia k práci a spokojnosť s prácou, hodnotenie pracovníkov, komunikačné teórie, pracovná skupina, efektívnosť pracovnej skupiny a i.

                                                                                                                   Obsahové vzdelávanie - tématické okruhy:
1. Ako nám to myslí - odbor: Všeobecná psychológia - myslenie. Myslenie predstavuje najvyšší stupeň poznania. Ide o špecifickú činnosť človeka prejavujúcu sa v správaní, v rozhodovaní, v riešení problémov. Je človek naozaj tvor racionálny? Ovplyvňujú vlastnosti človeka jeho rozhodovanie a usudzovanie?
2. Na čo máme v jednotlivých životných obdobiach - odbor: Vývinová psychológia a témy: Psychiku človeka nepoznáme dostatočne, ak sa o nej dozvedáme len z pohľadu všeobecnej psychológie, ktorá skúma zovšeobecneného dospelého človeka. Umožňuje síce porozumieť, ako ľudia vo všeobecnosti poznávajú, prežívajú a konajú, ale nezameriava sa na zmeny psychiky v čase, pod vplyvom účinkov celého radu rozhodujúcich vývinových činiteľov. Každé vekové obdobie má z hľadiska vývinových zmien svoje špecifiká, dominujú v ňom isté zmeny vo funkciách, procesoch, stavoch a iné ostávajú dočasne nezmenené. Zmeny myslenia nastávajúce v dospelosti majú však skôr charakter súvisiaci s množstvom poznatkov, skúseností a mierou sociálnych vplyvov. Ale i sociálny vývin, vývin sebapoňatia, vývin temperamentu i citov má svoje zákonitosti, ktoré sa prejavujú viac alebo menej výrazne počas celoživotného vývinu. Najpozoruhodnejšie zistenia súvisiace s vývinom človeka v jednotlivých vývinových obdobiach ponúka kurz o osobitostiach vývinových zmien v jednotlivých životných obdobiach.
3. Včera v noci sa mi prisnilo - odbor: Psychoterapia, vyučujúci:
Prečo chodíme, a to dokonca niekoľkokrát za noc, do kina snov? Majú sny nejaký hlbší zmysel, alebo sú len náhodným zmätkom obrazov? Freud, Jung, Adler, Boss, Perls, Mindell a mnoho ďalších velikánov psychoterapie bolo presvedčených, že sny sú dôležitým prostriedkom („kráľovskou cestou“) ako poznať hlbšie vrstvy našej psychiky. Aj súčasní psychoterapeuti presviedčajú svojich klientov, aby si svoje sny zapisovali a potom na nich spolu na terapeutických sedeniach pracujú. Ako? Povieme si...
4. Čo sme to za ľudia - odbor: Psychológia osobnosti. Psychológia osobnosti sa snaží porozumieť ľudskému správaniu, hľadá odpoveď na otázku prečo človek robí to, čo robí a za akých podmienok sa jeho spávanie zmení. Tiež sa snaží pochopiť a vysvetliť podobnosti a rozdiely medzi ľuďmi na úrovni skupinovej (typologickej) ako i na úrovni individuálnej. V rámci kurzu psychológie pre laikov budete mať možnosť oboznámiť sa so základnými typológiami, pochopiť ich prínos ako aj limity pre pochopenie správania svojho i druhých ľudí. Po absolvovaní kurzu sa zvýši vaše porozumenie pre odlišnosti medzi ľuďmi a schopnosť vedieť spolupracovať s rôznymi typmi ľudí, vidieť veci z rôznych uhľov pohľadu.
5. Škola základ života, alebo my všetci školopovinní - odbor: Školská psychológia.  Psychológ na pôde školy pracuje nielen so žiakmi, ale aj s učiteľmi, rodičmi a výchovnými poradcami. Kurz je zameraný na objasnenie úlohy psychológa v procese humanizácie výchovy a vzdelávania. Poskytne informácie o problémoch detí súvisiacich so správaním, či učením a ukáže možnosti ich odborného riešenia.
6. V zajatí emócií, alebo čo nami máva - odbor: Všeobecná psychológia - emocionalita, vyučujúci. Emócie sú s nami každý deň, či chceme alebo nie. A my niekedy veľmi chceme (kto by nechcel zažívať lásku, radosť, či šťastie) a inokedy sme zase z emócií zhrození (sme zaskočení vlastnou či cudzou zlosťou, závisťou či smútkom). Zvyčajne máme pocit, že sme emóciami vláčení. Môžeme s nimi niečo naozaj robiť? Sú emócie iracionálne? A načo sú nám vôbec? O tom a o mnohých praktických témach spojených s emóciami bude náplň tejto časti kurzu.
7. Potrebuje mozog našu myseľ -  (alebo mind-body problém v 21. storočí) - odbor: Všeobecna psychologia. V akom vzťahu sú náš mozog a myseľ? Čo nám o tomto vzťahu hovoria prípadové štúdie z oblasti neuropsychológie? Vieme už vyriešiť Chalmersov ťažký problém vedomia? Aký objem informácií spracovávame mimo našej vedomej kontroly a do akej miery nás riadi autonómny "autopilot"? Rozhodujeme sa vôbec "slobodne"? Urobí nás objav ľudského konektómu nesmrteľnými? A ako to celé súvisí s umelou inteligenciou a životnými skúsenosťami bábätiek počas prenatálneho vývinu?
Pre klasický psychologický problém tela a duše predstavujú mnohé poznatky súčasných neurovied a genetických štúdií neustále nové výzvy a podnety k revízii. Vybrané z nich predstaví táto prednáška.
8. Aj zákazník je človek - odbor: Pracovná psychológia.  Kedysi podceňovaná oblasť dnes nadobúda v obchode kľúčový význam. Sú to psychické procesy prebiehajúce u zákazníka - jeho vnímanie, pamäť, zhodnocovanie alternatív, emócie, potreby, postoje, osobnosť, atď., ktoré rozhodujú o tom, ktorú reklamu si všimne, na ktorý už nedostupný produkt bude nostalgicky spomínať, prečo bude značke verný, alebo kto bude schopný ovplyvniť jeho nákupné preferencie a správanie. Kurz objasní psychológiu v pozadí niektorých reklamných a marketingových postupov, možnosti ich spoznania, využitia i obrany proti nim.
9. Len sa rozprávame - Alebo umenie psychoterapeutického rozhovoru. odbor: Poradenská psychológia.  Kurz vám poskytne základné informácie o úspešnom terapeuticko-poradenskom rozhovore a o úlohách špeciálnych komunikačných prostriedkov. Porozumiete stratégiám, ako klientom pomáhame vysporiadať sa s problémami, meniť sa a rásť. Precvičíte si zručnosti nadviazania dobrého kontaktu, ustanovenia dôverného a bezpečného vzťahu, dozviete sa ako rozvíjať systém schopností a zručností, ktoré integráciou a rozvojom individuálneho štýlu tvoria osobnosť kompetentného terapeuta/poradcu.
10. Blázniť je ľudské - odbor: Klinická psychológia. Nielen mýliť sa je ľudské. O tom prečo sa ľudia niekedy "zbláznia", prečo sa niekedy "nezbláznia" a čo sa s tým dá robiť. V kurze sa budeme zaoberať niektorými častými duševnými poruchami (napríklad dlhodobá úzkosť či depresie), ako ich rozpoznať u seba i blízkych a čo s tým.
11. Nástroje psychológa, alebo vidíme do duše -  odbor: Psychologická diagnostika. Cieľom kurzu je vytvoriť predstavu o reálnych možnostiach psychológov pri poznávaní vnútorného sveta človeka. Kurz poskytne prierez klinickými a testovými metódami, ktoré používajú psychológovia v rámci diagnostickej činnosti. Súčasťou kurzu bude aj prezentácia niektorých testových metód a ukážka psychologických posudkov.
12. Rodina v krize - odbor: Poradenská psychológia, vyučujúci: PhDr. E. Ondrušková PhD.,
Je súčasná rodina v kríze ? Ako sa menia rodiny a je to dobre ? Partnerstvo, manželstvo, rodina, rodičovstvo - ako to robiť dobre a nezblázniť sa. Keď už to ďalej nejde v manželstve. Dá sa opraviť pokazené manželstvo ? Keď nefunguje manželstvo, ako môže fungovať rodina a rodičovstvo. Koniec manželstva a rozvod.
13. Tá naša pamäť - odbor: Všeobecná psychológia - pamäť, pozornosť, vyučujúci: Doc. PhDr. I. Brezina CSc.,
O čom hovoríme, keď hovoríme o pamäti? Na čo sa sťažujeme, keď hovoríme tá naša pamäť a čo sa s tým dá urobiť? Je možné pamäť trénovať? Rozličné fascinujúce aspekty ľudskej pamäti i zabúdania ale i zlepšovania sú náplňou tohto kurzu.
14. O bútľavej vŕbe - odbor: Poradenská psychológia, vyučujúci. Mnohí ľudia majú ešte stále obavy ísť so svojimi problémami k psychológovi. Nevedia, čo sa u neho/nej bude diať, čo môžu očakávať, aký to bude človek, čím a či vôbec im môže pomôcť. Dostanú radu a bude všetko vyriešené? Pracujú všetci psychológovia/terapeuti rovnako, alebo si môžeme vybrať, keď nám "nesedí" jeho/jej prístup ? Aké vlastnosti by mal mať dobrý psychológ/terapeut, aby sme mu/jej mohli dôverovať?
15. Klamú naše zmysly - odbor: Všeobecná psychológia. Ako prijímame a spracovávame podnety? Aké zvláštne javy pri vnímaní poznáme? Dajú sa zmysly trénovať? Dokážeme hmatom počuť? Môže byť v tme svetlo? Čo je fantómová bolesť? Je podprahová reklama účinná? Ako vieme, či je niečo ilúzia či halucinácia? Ako sa skúma telepatia či placebo? Na tieto i ďalšie otázky sa budeme snažiť hľadať odpoveď vrámci tohto kurzu.
16. Muži z Marsu a ženy z Venuše - odbor: Rodová psychológia. Množstvo populárnych kníh hovorí o tom, že muži a ženy sú úplne odlišní, a preto si nikdy nemôžu porozumieť. Sú naozaj muži a ženy takí rozdielni? Ako rozdiely vznikajú? Rodíme sa s nimi, alebo sa vyvíjajú postupne? Čo máme spoločné?
17. Zločin a trest - odbor: Forenzná psychológia. Náplňou kurzu sú otázky, ktoré súvisia so súdnou (forenznou) a kriminologickou psychológiou. Prečo ľudia páchajú zločiny? Sú kriminálne sklony vrodené? Pomáha trest (napr. väzenie) napraviť sa? Kto sú ľudia, ktorí niekoho zabijú? Môžem byť aj ja vrahom? Ako zistím, či z môjho dieťaťa nevyrastá "kriminálnik"?To sú niektoré otázke na ktoré ponúka kurz odpoveď.
18. Šoférujeme ako žijeme a sú agresívni ľudia agresívni šoféri -  odbor: dopravná psychológia. Aktuálne štatistiky cestných dopravných nehôd dokumentujú, že viac ako 90% z celkového počtu nehôd je spôsobených nejakou formou nebezpečného, rizikového správania vodičov a vodičiek, napr. prekračovaním povolenej rýchlosti, šoférovaním pod vplyvom alkoholu, nedodržaním bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, a pod. Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov so základnými psychologickými mechanizmami vysvetľujúcimi naše správania za volantom (najmä nebezpečné), ako aj s možnosťami, ako takéto správanie merať, predpovedať, kontrolovať a relevantnými opatreniami ovplyvňovať a meniť smerom k bezpečnosti, ohľaduplnosti a zhovievavosti na cestách.

 Psychológia je veda, ktorá študuje ľudské chovanie, mentálne a telesné procesy a ich vzájomné vzťahy a interakcie. Psychológia je vedná disciplína, ktorá sa vyvinula z filozofie ako veda o duši, pričom zväčša nebolo presne stanovené, čo vlastne duša je. Podľa Alexandra Veľkého bola psychológia náuka o duši. V poslednej tretine 19. storočia sa začala psychológia rozvíjať ako samostatná vedná disciplína. Psychológia sa zaoberá, zjednodušene povedané, štúdiom prežívania a správania....všetko toto a ovela ovela viac sa dozviete na predmetnom kurze psychológie pre prax. Investujte do seba, získajte znalosti a zručnosti do života.


  • Dĺžka, trvanie rozvojového štúdia praktickej psychológie:  min.1 deň
  • Úroveň obtiažnosti kurzu a školenia psychológie: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
  • Miesto konania školenia:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online vzdelávanie
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a dlhodobé akreditované vzdelávanie organizujeme pravidelne - počas kalendárneho roka 2022)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  • Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  • Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 10 účastníkov
       Cena psychologického kurzu už od:  140,- eur

chcem viac info

kurz psychologie psychologicke kurzy skolenia

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153