Kurz:  "Jednoduché a podvojné účtovníctvo | praktické vedomosti a zručnosti v daňovej praxi"


Anotácia kurzu: jednoduché aj podvojné účtovníctvo, praktické vedomosti a zručnosti pre prax. Naučte sa účtovať efektívne a rýchlo. Ste začínajúci podnikatel, alebo hladáte nové možnosti uplatnenia a účtovníctvo Vám príde ako dobrá investícia do vzdelania ? Poprípade chcete rozšíriť svoje vedomosti o túto oblasť ? Alebo jednoducho chcete mať prehľad a možnosť v prípade potreby aktívne účtovať pre seba, svojich známych, rodinu či klientov ? Potom je toto školenie priamo pre Vás. Naučte sa účtovať vďaka našim kurzom účtovníctva. Pozrieme sa spoločne na jednoduché aj podvojné. Investujte do vzdelania - investujte do seba !

Absolvent pozná účtovnú, daňovú a inú súvisiacu legislatívu a vie sa v nej orientovať. Na kurze získa mnoho praktických rád, skúsenosti a návodov čo je nevyhnutné pre úspešne uplatnenie sa v tejto profesii. Absolvent taktiež získa základy ovládania najrozšírenejších účtovníckych a mzdových softvérov. Spojenie jednotlivých modulov jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva do komplexného kurzu vytvára pre jeho absolventov vysoký predpoklad pre úspešne uplatnenie sa v tejto profesii na pracovnom trhu o čom svedčí fakt, že mnohí absolventi tohto kurzu úspešne pracujú ako ekonómovia a účtovníci.

A. modul: "Jednoduché účtovníctvo"

Cieľom jednoduchého účtovníctva je podať prehľad o príjmoch a výdavkoch z hľadiska daňového základu, informácie o majetku, o stave a pohybe hospodárskych prostriedkov a umožniť evidenciu o ochrane majetku. Jednoduché účtovníctvo považujeme za zvláštnu formu podvojného účtovníctva. Nevýhodou jednoduchého účtovníctva je nesystémovosť a neucelený kontrolný systém. Výraz „jednoduché účtovníctvo“ neznamená, že je ľahšie či menej zložité než „podvojné účtovníctvo.“ Jedná sa skôr o informácii, že účtovné prípady sa nezachytávajú na dvoch účtoch ako v podvojnom účtovníctve. Hlavný rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom je ten, že jednoduché účtovníctvo účtuje o príjmoch a výdavkoch zatiaľ čo podvojné o nákladoch a výnosoch. Viac o jednoduchom systéme účtovania v praxi zistíte a naučíte sa na module A)

V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú:
- Fyzické osoby (podnikatelia) nezapísaní v obchodnom registri, ktorí preukazujú výdavky pre daňové účely v skutočnej výške (nie paušálnym odpočtom)
- Osoby podnikajúce na základe iného právneho predpisu než je živnostenský zákon (advokáti, lekári, burzoví makléri atď.)
- Prenajímatelia, ktorí vykazujú náklady v skutočnej výške a rozhodli sa pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva
- Úlohy jednoduchého účtovníctva:
- Princíp dokladovosti
- Oceňovacie zásady
- Inventarizácia majetku a záväzkov

Na tomto kurze sa naučíte: účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva - ručne aj v účtovnom softvéri ALFA+, MKSoft alebo MRP viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady, viesť peňažný denník, uzatvárať účtovné knihy, vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov, zostavovať účtovnú uzávierku v sústave jednoduchého účtovníctva, vypracovávať daňové priznanie k dani z príjmov FO, vypočítať daňový základ či aké sú daňové povinnosti. Ak pochopíte, čo je podstatou účtovníctva a že zákonné postupy sú vašim hlavným radcom, stanete sa kompetentným účtovníkom. Po tomto kurze budete ovládať postupy účtovania i súvisiace zákonné predpisy.

Obsah kurzu:
- deň uskutočnenia účtovného prípadu
- peňažný denník
- kniha pohľadávok a kniha záväzkov
- pomocné knihy zložiek majetku a záväzkov
- otvorenie a uzavretie účtovných kníh
- zásady pre členenie majetku a záväzkov
- dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
- zásoby
- finančný majetok
- rezervy
- špeciality: leasing, dotácie, DPH, odpisovanie, cudzia mena
- účtovná závierka a daňové priznanie

Cieľom kurzu: je odovzdať vám maximum znalostí, aby ste sa stali samostatnými účtovníkmi v praxi - odborníkmi na jednoduché účtovníctvo podnikateľov. Keďže účtovníctvo podlieha zákonom, našim cieľom je zoznámiť vás so súvisiacou legislatívou. Získate účtovné vedomosti založené na Opatrení Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a závierke v sústave jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov (na tejto stránke nižšie uvádzame plný názov opatrenia). Kurz vás pripraví nielen na samotné účtovanie, ale dozviete sa čo sú to účtovné doklady, aké náležitosti musia spĺňať, ako a kde sa evidujú, aké základné tlačivá potrebujete k svojej práci a mnoho ďalších informácií.

B modul: "Podvojné účtovníctvo"

Naučte sa viesť podvojné účtovníctvo, aj keď ste úplný začiatočník. Lektori si pripravili množstvo príkladov, s ktorými pochopíte pravidlá účtovania, naučíte sa vyplniť všetky tlačivá, doklady a daňové priznania k DPH a k dani z príjmov právnických osôb. Už ste sa v minulosti s podvojným účtovníctvom stretli? Príďte si na kurz osviežiť vedomosti a zistiť, čo sa zmenilo v zákone. Účastníci modulu B. si na kurze osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií, vedenie účtovných dokumentov v oblasti podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov a poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre účtovnícku prax. Taktiež sa naučia súčasnú planú legislatívu z oblasti podvojného účtovníctva s aplikáciu na prax.

Učebný plán modulu: právna úprava účtovníctva, majetok a zdroje krytia majetku,súvaha, účtovné záznamy, hospodárske operácie, účtovné prípady, sústava účtov v sústave PÚ, pravidlá účtovania, dlhodobý majetok, zásoby, materiál, tovar, zásoby vlastnej výroby, zúčtovacie vzťahy, náklady, výnosy, účtovná uzávierka, účtovná závierka, záverečná písomná práca.

V kurze sa tiež naučíte:
- účtovať v sústave podvojného účtovníctva
- ručne aj v účtovnom softvéri OMEGA alebo MKSoft
- otvárať a uzatvárať účtovné knihy a účtovnú závierku
- zistiť výsledok hospodárenia v účtovníctve
- účtovať dane z príjmov a inventarizačných rozdielov
- účtovné triedy 0 - 7 (dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, vzťahy atd.
- zásady pre členenie majetku a záväzkov
- vypracovať daňové priznanie k dani z príjmov

Kurz je určený: pre všetkých záujemcov o podvojné účtovníctvo podnikateľov. Je vhodný tak pre začiatočníkov ako aj pre pokročilých so slabšími vedomosťami postupov účtovania v praxi. Absolventi škôl, súčasní študenti či maturanti si týmto kurzom obohatia svoje znalosti a získajú silný odrazový mostík do praxe. Kurz je adresovaný aj podnikateľom, ktorí sa rozhodli mať svoje účtovníctvo pod kontrolou a chcú si ho viesť sami. Ako sa stať expertom na podvojné účtovníctvo? Ak porozumiete jeho základni – bilancii a ak ovládnete zdroj, z ktorého budete čerpať vedomosti, stanete sa kompetentným účtovníkom. Po tomto kurze budete ovládať postupy účtovania pre podnikateľov i súvisiace zákonné predpisy, čo z vás urobí prvotriedneho účtovníka.

Cieľom kurzu: je odovzdať vám maximum znalostí, aby ste sa stali samostatnými účtovníkmi v praxi - odborníkmi na podvojné účtovníctvo podnikateľov. Keďže účtovníctvo podlieha zákonom, našim cieľom je zoznámiť vás so súvisiacou legislatívou. Získate účtovné vedomosti, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva (na tejto stránke nižšie uvádzame plný názov opatrenia). Kurz vás pripraví nielen na samotné účtovanie, ale dozviete sa čo sú to účtovné doklady, aké náležitosti musia spĺňať, ako a kde sa evidujú, aké základné tlačivá potrebujete k svojej práci a mnoho ďalších informácií.

Obsah kurzu:
- Zákon o účtovníctve - podstatné ustanovenia
- deň uskutočnenia účtovného prípadu
- účtový rozvrh
- otvorenie a uzavretie účtovných kníh a účtovná závierka
- zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve
- účtovanie dane z príjmov, inventarizačných rozdielov
- zásady pre členenie majetku a záväzkov
- zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek a pre tvorbu a použitie rezerv
- postupy účtovania pri oceňovaní majetku
- účtovanie leasingu (finančného prenájmu)
- účtové triedy 0 až 7 (dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy atď.
- daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov

Záver: v priebehu kurzu a školenia si vyskúšate svoje novonadobudnuté znalosti testami. Tešia sa nesmiernej obľube. Účastníci našich kurzov si ich ohromne pochvaľujú. Sú dôverné. Slúžia ako pomôcka zistenia vlastných znalostí jednotlivému kurzistovi. Testy zostávajú každému účastníkovi, aby z nich aj v budúcnosti vedel načerpať informácie.


  • Dĺžka, trvanie školenia | semináru | kurzu: min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti ponúkaných kurzov a seminárov: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov pre verejnosť:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie
  •       Možnosť absolvovať kurzy | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkané kurzy a semináre organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenia  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
      Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

kurz investicie ako zarobit peniaze

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153