Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz: „On-Job-Training“ | obchodné a predajné zručnosti - pre predajcov a obchodníkov v praxi


      Anotácia kurzu:  obchodné zručnosti, predajné zručnosti, psychológia obchodníka, zákaznícky a klientsky servis v praxi. Ako dosiahnuť, aby sa predajca úspešne adaptoval na zmeny na trhu ? Ako mu pomôcť byť lepším v obchode či službách ? Ako lepšie dosahovať ciele ? Ako budovať dlhodobé zákaznícke vzťahy ? Ako sa stať partnerom nášho klienta na stálo ?" Ak Vás tieto otázky trápia, nie ste jediný. Dobrá správa je, že to môžete zmeniť . Naučíme Vás, ako si zorganizovať prácu a čo robiť ako prvé. Ukážeme Vám, ako viesť úprimný a otvorený rozhovor s Vašimi zákazníkmi. A ako predávať. Všetko si na školení vyskúšame, ukážeme, predvedieme. Našijeme na Vaše konkrétne potreby a reálne situácie. Informujte sa na najbližšie možné termíny !

„On-the-Job-Training“ - obchodné a predajné zručnosti v praxi. Jedinečný program rozvoja pre predajcov a obchodníkov priamo v teréne ! Doprajte sebe a svojim predajcom v teréne možnosť absolvovania tréningového rprogramu. Vďaka nemu získate nielen nové zručnosti a vedomosti aplikovatelné ihned do praxe, ale získate aj dôležitú spätnú väzbu priamo z terénu. Tento školiaci program spája klasické interné školenie + na prax orientované školenie priamo v teréne. Získajte náskok pred konkurenciou. Predávajte viac, lepšie a efektívnejšie. 

Akého predajcu a obchodníka dnes reálne potrebujeme ?
praktický a pragmatický / orientovaný na predajné ciele a výsledky
technicky zručný a odborne zdatný
motivovaný a ochotný komunikovať a pracovať s ľuďmi a pre ľudí
prirodzene prijímaná autorita, otvorený, komunikatívny, motivačný

Ako mu môžeme pomôcť ?
získa nové praktické obchodné zručnosti, aplikovatelné ihneď do svojej praxe
dáme mu návody a princípy, ako riešiť problematické či kritické situácie s klientami
pomôžeme mu pochopiť, ako pro-aktívne komunikovať s klientmi a zákazníkmi - účinne
ukážeme mu, ako plánovať a organizovať prácu nielen pre seba ale aj v networku s inými kolegami
poradíme mu, ako predchádzať nezdarom v obchode a riešiť vzniknuté situácie operatívne a strategicky
umožníme mu odolať stresu a poradiť si pri obchodnej negociácii a vyjednavaní

Čo získajú účastníci programu ?
schopnosť lepšie komunikovať a predávať smerom ku klientom a zákazníkom
lepší odhad v stanovovaní vlastných obchodných a predajných cieľov, ako i návod ako proaktívne komunikovať
istotu v poznaní svojich silných stránok a miest pre zlepšenie
zručnosť lepšie prezentovať svoje myšlienky v teréne
zmysel pre lepšiu orientáciu v cieľoch a hodnotách a ….mnoho mnoho iného
„Byť úspešným predajcom a obchodníkom dnes nie je vôbec jednoduché. Tlak na výsledky je fenoménom doby. Dôraz na kvalitu rastie. Svet sa mení a adaptovanie sa na zmeny znamená úspech.“
Časy v obchode a predaji sa zmenili... ak to cítite rovnako, je toto školenie pre Vás. Zdá sa, že to čo fungovalo v minulosti, dnes už nepostačuje. Dnes potrebujeme urobiť viac, než len zákazníkovi vymenovať hŕbu predností produktu.

Dnešný predajca a obchodník pociťuje tlak z viacerých strán:
Požiadavky zamestnávateľa na objem predaja a zvyšovanie cielov stále rastú
Je ťažšie dostať sa k osobám, ktoré naozaj rozhodujú
Konkurencia na trhu je silná a stále rastie
Zákazníci požadujú omnoho viac za lepšie ceny
Situácia sa zmenila a preto je nevyhnutné zmeniť systém akým predávame


OBSAH VOLITELNÝCH MODULOV: „3 in 1“ systém - tréning, koučing, mentoring v praxi

RESET PREDAJCU / PSYCHOLÓGIA PREDAJA A VYJEDNÁVANIA
Moje ciele a ciele mojich zákazníkov ? Čo je cieľom môjho zákazníka ? Čo je pre neho dôležité ?
Čo je pre našich zákazníkov dôležité ? Ako sa rozhodujú v reálnom živote ?
Ako rozmýšlajú v okamihu nakupovania a rozhodovania ? Ako by ste sa správali VY na ich mieste ?
Ako pomáham zákazníkovi v dosahovaní jeho cieľov ? Typologia zákazníkov v praxi predaja
Psychológia predaja - Ako uzatvoriť dohodnúť a uzatvoriť obchod ? Ako „pomôcť“ zákaznikovi k rozhodnutiu.
Ako riešiť namietky klientov k spokojnosti ?
Reciprocita - ako ju využiť pri priamom predaji ?

AKO ZÍSKAŤ ZÁKAZNÍKA BEZ NÁTLAKU
Tréning komunikácie so zákazníkom...
Zasady a kroky obchodného rozhovoru. Algorytmus predaja v praxi.
Zákazník na prvom mieste. Etiketa a zásady autentickéj komunikácie obchodníka.
Kto je zodpovedný za vytváranie príjemnej atmosféry počas komunikácie so zákazníkom ?

Ako zistiť/identifikovať a pochopiť zákazníkovo očakávanie?
Neverbálna komunkácia – ako sa naučiť čítať medzi riadkami?
Ako vyhovieť zákazníkovým potrebám? Ako presvedčiť zákazníka?
Typy komunikácie so zákazníkom.
Ako asertívne riešiť konfliktné situácie so zákazníkom?
Ako byť prispôsobivý a napriek tomu zostať sama/sám sebou v každej situác
Efektivita získavania nových zákazníkov
Máte dobrý systém práce a nie ste včasovom strese ?
Dosahujete vytýčené obchodné ciele ?
Máte čas aj na oddych, rodinu, či koníčky ?
Tréningové prínosy školenia:  Účastníci sa naučia efektívne organizovať svoj pracovný čas, vypracujú si vlastný systém plánovania svojej práce. Tréning je zároveň zameraný na výber vhodnej stratégie získavania nových a udržiavania si existujúcich obchodných partnerov, či klientov.

STAROSTLIVOSŤ o KĽÚČOVÝCH ZÁKAZNÍKOV
Odchádzajú vám kľúčoví zákazníci ku konkurencii ?
Zisťovali ste, či sú vaši verní zákazníci spokojní ?
Máte vypracovaný systém starostlivosti o Top-klientov ?
Tréningové prínosy školenia:  Účastníci si na základe nových vedomostí vypracujú plán starostlivosti o kľúčových zákazníkov. Budú vedieť používať nástroje zisťovania spokojnosti zákazníkov. Naučia sa akým spôsobom je možné podporiť a budovať harmonicky fungujúce obchodné vzťahy.

PREDAJNÉ a OBCHODNÉ ROKOVANIE - orientované na ciele
Ako pracovať s tým, keď klient namieta ?
Ako reagovať na nesprávne argumenty klienta ?
Ako dostať odpovede od klienta ?
Ako komunikovať s rôznymi typmi klientov ?
Viete úspešne viesť obchodný a cielený dialóg ?
Tréningové prínosy školenia:  Účastníci sa naučia komunikovať s rôznymi typmi zákazníkov. Získajú teoretické, ale i praktické skúsenosti voľby vhodnej metódy vyjednávania, budú vedieť vytvoriť silný argument. Tréning je taktiež zameraný na zvládnutie námietok komunikačného partnera.

AKO UZATVORIŤ OBCHOD JEDNODUCHO A ÚČINNE - ŠTÝLY VYJEDNÁVANIA A PREDAJA
Viete úspešne viesť obchodné rokovanie ?
Robí vám problém diskusia ocene ?
Viete odhadnúť zákazníka na základe jeho neverbálneho prejavu ?
Ako sa pripravujete na obchodné rokovanie ?
Tréningové prínosy: Účastníci sa naučia viesť obchodné rokovanie simulované s rôznymi druhmi zákazníkov. Budú vedieť viesť obchodný rozhovor v zmysle dodržiavania obchodného protokolu. Naučia sa používať rokovacie a predajné techniky.

PROFESIONÁLNA OBCHODNÁ KOMUNIKÁCIA - TELEFÓN, LINKED-IN, FACEBOOK ...
Darí sa vám dohodnúť stretnutie alebo vybaviť nejaký problém cez telefón ?
Viete cez telefón vhodne formulovať svoje myšlienky ?
Poznáte etiketu obchodného telefonovania ?
Tréningové prínosy: Účastníci získajú nástroj, ako efektívne formulovať svoje myšlienky cez telefón. Na základe vhodnej prípravy budú vedieť viesť udržiavací alebo akvizičný rozhovor. Vytvoria si svoj vlastný štýl telefonickej argumentácie s vhodnou voľbou otázok smerujúcich k dosiahnutiu vytýčeného obchodného cieľa.

Prezentácia produktov a služieb
Viete vhodne prezentovať svoje myšlienky a nápady ?
Ako hovoriť nepripravený ?
Čo robiť, keď máte pred alebo počas prezentácie trému a trasú sa vám ruky alebo sa vám chveje hlas ?
Čo hovorí vaše telo a čo váš hlas ?
Tréningové prínosy:
Program je zameraný na kľúčové prvky dobrej prezentácie, rozvoj potrebných sociálnych zručností, zvládanie trémy a stresu, ktoré sú jej prirodzenou súčasťou. Ústredným cieľom tréningu je dosiahnuť reálnu zmenu v komunikácii a správaní pri profesionálnej prezentácii. Časť tréningu je venovaná osobnému plánu ďalšieho rozvoja prezentačných zručností.

Asertívny predaj v praxi
Stali ste sa obeťou manipulácie ?
Robí vám problém požiadať zákazníka o láskavosť alebo bez výčitiek svedomia mu povedať nie vtedy, keď sa vám to žiada ?
Chcete vedieť ako si vhodným spôsobom povedať o to, na čo máte nárok ?
Čo robiť, keď cítite, že vás zákazník manipuluje ?
Tréningové prínosy:
Účastníci sa naučia identifikovať rozličné druhy správania sa, získajú nástroje ako lepšie pracovať so svojimi emóciami. Budú vedieť vhodným spôsobom vyjadrovať svoje myšlienky a formulovať ich na požiadavky. Nácvikom asertívnych techník sa stanú odolným voči manipulácii.

Riešenie problémových situácii a zvládanie konfliktov
Aká je pozitívna stránka konfliktu v obchodnej praxi ?
Čo sa deje, keď sa konfliktom vyhýbame ?
Ako so zákazníkom vyjednávať o vzájomných ziskoch ?
Tréningové prínosy:
Účastníci sa naučia vhodne zvoliť komunikačný správny postup v konflikte s dôrazom na jeho konštruktívne riešenie so zákazníkom. Naučiť sa analyzovať rozličné druhy konfliktného správania a zvládnuť rôzne typy zákazníkov. Situačne budú vedieť zvoliť vhodný štýl zvládnutia konfliktných obchodných situácií.

Stres manažment a syndróm "burn-out"
Ako vplýva stres na udržanie obchodnej úspešnosti ?
Prečo je dôležité naučiť sa brániť voči stresu ?
Viete zvládať stresové situácie počas obchodného rozhovoru ?
Aká je vaša schopnosť znášať pracovné zaťaženie ?
Viete relaxovať alebo naopak sa aktivovať ?

     Výstupné vedomosti: Po absolvovaní školenia Praktické obchodné zručnosti v teréne - budete poznať metódy a techniky vedenia obchodného rozhovoru, dokážete odhadnúť partnera a dešifrovať verbálne aj neverbálne signály, dokážete si vypracovať stratégiu a viesť obchodný rozhovor v prospech firmy. Vaša obchodná prezentácia bude mať správnu štruktúru a Vy budete vystupovať sebavedome a profesionálne. Zvýšia sa Vaše predajné výsledky, zlepšíte si vzťahy smerom ku klientom as zákazníkom, popracujete na svojej komunikácii, prezentačných a obchodných zručnostiach. Staňte sa vo svojom odbore lepšími a efektívnejšími ! 


  •  Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne, min. 2 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: dohodou
       Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

Sales Training and Sales Coaching

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153