Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz: "Supervízia a výcvik supervízorov | supervízia v pomáhajúcich profesiách v praxi"


       Anotácia kurzu:  supervízia, supervízor pre pomáhajúce profesie. Chcete sa stať supervízorom ? Potom absolvujte školenie, na ktorom sa dozviete teoretické ale aj praktické vedomosti o tom, čo je supervízia, ako proces supervízie prebieha, ako pracovať s klientom v praxi, aké sú podmienky a predpoklady na výkon supervízie, aká je legislatíva a zákony, aká je legislatíva na Slovensku, čo potrebujete k tomu aby ste mohli rozbehnúť supervíznu činnosť, ako pracovať s jednotlivcami, tímami či organizáciami. Toto všetko a ešte omnoho viac sa môžete dozvedieť na školení, ktoré je orientované pre záujemcov o supervíziu. Či už ste v tejto oblasti laik a začiatočník, alebo supervíziu poznáte ako odborník v pomáhajúcich profesiách a potrebujete si doplniť konkrétne vedomosti a praktické zručnosti - pre všetkyćh je tu ponuka školenia supervízie. Investujte do vzdelania, investujte do seba.

Možný obsahový program školenia:
• Vývoj supervízie a jej kreovanie ako metódy sociálnej práce na Slovensku
• Charakteristika supervízie v sociálnej práci
• Legislatívne ukotvenie a význam supervízie pre prax zamestnancov v sociálnych subjektoch
• Ciele supervízie
• Formy a typy supervízie a ich využitie v sociálnej praxi
• Zameranie supervízie
• Najčastejšie bariéry pri etablovaní supervízie v sociálnej praxi
• Diskusia, konzultácie, riešenie námetov účastníkov seminára a PRAX

Cieľ vzdelávacieho kurzu: Cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí pracujú v oblasti práce s ľuďmi, s rôznymi klientmi, ale aj vedúci, pracovníci, ktorí budú odborne kompetentní, indikovaní a motivovaní pre prácu supervízora, ďalej laici, zanietenci, odborníci aj ľudia ktorí chcú získať informácie a zručnosti z oblasti supervízie. Cieľom vzdelávacej aktivity je odborná príprava supervízorov pre prácu s ľuďmi. Supervízia je metóda kontinuálneho zvyšovania profesionálnych kompetencií odborníkov pracujúcich s ľuďmi, pri ktorej sa supervidovaní učia kvalitnejšie vykonávať svoju prácu a získajú nové profesionálne schopnosti a zručnosti v metodike riadenia odborného personálu. Po absolvovaní kurzu získa účastník certifikát. Kurzy otvárame už od počtu: 1 účastník školenia

Obsahová náplň kurzu: Účastníci absolvujú nácvik supervíznych zručností formou tréningu v malých skupinách (1-7) účastníkov v jednej skupine). Vo výcviku sa budú okrem teoretickej prípravy, ktorá je v rozsahu 1/3 celkovej prípravy využívať praktické nácviky a tréning zameraný na modelovanie, prehrávanie, rozbor kazuistík, s využitím video a audio nahrávok.

Učebná osnova vzdelávacej aktivity:
1) Teoretické základy supervízie - /teoretické východiska supervízie, história supervízie vo svete a na Slovensku, pripravovaná koncepcia supervízie, flexibilné využitie supervízie pri práci sú supervidovanými, ciele supervízie/
2) Sociálne a inštitucionálne podmienky supervízie - /vonkajšie a vnútorné prostredie supervízie, inštuitucionálne podmienky, zmluvný vzťah, legislatívne opatrenia, financovanie, sieťovanie supervízorov, situovanie sedenia, procesné podmienky supervízie, supervízny kontrakt/.
3) Formy a metódy supervízie - /supervízna práca s jednotlivcom a skupinou, priama a nepriama supervízia, rôzne typy supervízie na základe dĺžky supervidovaného prípadu, rôzny fókus supervízie podľa potrieb supervidovaného/
4) Sebareflexia a reflexia supervízora -  /význam sebapoznania v supervízii, vlastnosti a hodnoty supervízora, spätná väzba, využitie Joharryho okna, možnosti poznávania iných ľudí/
5) Komunikácia v supervízii - /zásady verbálnej a neverbálnej komunikácie v supervízii, akceptácia, empatia a kongruencia, optimálna komunikácia, zásady optimálnej komunikácie/
6) Práca so vzťahom v supervízii - /komunikácia s klientom, rizikové situácie rozhovoru s klientom, etika rozhovoru s klientom, direktívny a nedirektívny prístup, charakteristika jednotlivých etáp rozhovoru s klientom, jednotlivé typy klientov, charakteristika poradenského procesu pri práci s jednotlivými typmi klientov/
Individuálna supervízia - /supervízia s jednotlivcom, kontrakt, definovanie problému vo vzťahu,
procese, metodológii/
7) Skupinová supervízia - /práca so skupinou, prezentácia problému jednotlivca, možnosti
8) využitia skupinovej dynamiky na riešenie problému - využitie bálintovských skupín, kazuistických seminárov na prácu so skupinou/
9) Analýza supervíznych situácií - , /supervízia ako poradenská metóda, jednotlivé etapy supervízie, problémové situácie v supervízii, analýza konkrétnych prípadov, ktoré prinesú frekventanti z vlastnej praxe, prípadová práca, nahrávky sedenia s klientom, bálintovské skupiny, rozbor v skupinách, podrobná analýza jednotlivých prezentácií, využitie spätnej väzby v procese prípravy supervízora/
10) Supervízia pre študentov a nových pracovníkov - /špecifiká tútorskej supervízie, formy a metódy tútorskej supervízie, optimalizácia tútorskej supervízie, organizácia uvedeného typu supervízie, význam supervízie v procese inštitucionalizovanej prípravy na prácu s človekom/
11) Supervízia tímu a organizácie - /reflexia tímu a tímovej spolupráce, štruktúra rolí v organizácii, komunikácia v organizácii, potreby a normy v organizácii, analýzy konkrétnych problémových situácií: ja a spolupracovníci, ja a vedenie, ja organizačné problémy/
12) Etika supervízora - /etické zásady v procese supervízie, relevantné profesionálne normy supervízorov, prevencia poškodzovania klientov, zásady práce s klientom v rámci supervízneho procesu, analýza jednotlivých prípadových štúdií/
13) Supervízia prípadov účastníkov výcviku - 30 hodín /skupinová supervízia videonahrávok práce s poradcom, demonštrácia naučených supervízorských zručností účastníkov kurzu/.

Vyučovacie metódy:  Pri realizácii tejto vzdelávacej aktivity bude využité široké spektrum vyučovacích a tréningových metód. V teoretickej časti sa uplatnia formy prednášky, diskusie, ilustrácie, v tréningovej časti participatívne techniky, nácvik, spätná väzba, modelovanie, prehrávanie, kazuistické semináre, práca s audionahrávkami a videonahrávkami, bálintovské skupiny. Teória sa bude vyučovať vo veľkej skupine, tréningové aktivity a prípadová práca sa bude realizovať v malých skupinách. Ako vyučovacie pomôcky budú využívané flipchard, dataprojektor, digitálny diktafón, digitálna kamera, atď.

Profil absolventa kurzu: po ukončení kurzu: absolvent  disponuje vedomosťami o supervízii, skupinových procesoch a didaktike, má zručnosti vo vedení individuálnej aj skupinovej supervízie, analyzuje a identifikuje problém sociálneho klienta a akceptuje etické princípy poradenskej praxe. Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného poradcu pri práci so sociálnym klientom, riadiť poradcu k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v práci so sociálnym klientom, metodicky usmerňovať interakciu medzi poradcom a sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií s orientáciou na motiváciu klienta a jeho mobilizáciu k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami. Ovláda neštandardné situácie na pracovisku v oblasti komunikácie a kooperáciu medzi spolupracovníkmi a nadriadenými s cieľom nápravy a pozitívnej zmeny so zabezpečením optimálnej komunikácie a kooperácie, štýly supervízie pri supervidovaní poradcu a lektorské pomôcky a nástroje v supervíznom procese.Absolventi kurzu budú pomáhať skvalitňovať prácu s ľuďmi, hľadať nové, efektívne prístupy, vnášať do práce s ľuďmi etické princípy. Supervízori sa uplatnia v štátnych organizáciách, v neštátnych subjektoch, v súkromných službách i v komerčných podnikoch. Absolvent vzdelávacej aktivity supervízia získa:
- odborné vedomosti z oblasti supervízie
- schopnosť pochopiť proces práce s ľuďmi v PRAXI
- získa zručnosti potrebné na vedenie individuálnej i skupinovej supervízie
- teoretické znalosti o skupinových procesoch a didaktike
- schopnosti využívať lektorské pomôcky a nástroje v supervíznom procese

Absolvent vzdelávacej aktivity bude schopný:
- analyzovať a stanovovať identifikácie problému klienta
- spracovávať neštandartné situácie na pracovisku a v oblasti komunikácie a kooperácie medzi spolupracovníkmi , klientmi a nadriadenými s cieľom nápravy a pozitívnej zmeny, so zabezpečením optimálnej komunikácie a kooperácie v prospech klienta
- metodicky usmerňovať interakciu medzi odborníkom a klientom s cieľom podnietiť podporu a využitie sebareflexívnych schopností jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií s orientáciou na motiváciu klienta a jeho mobilizáciu s cieľom prispieť k riešeniu problému vlastnými schopnosťami.

Informácie o supervízii: ...ak akokoľvek pomáhate iným, je zodpovedné mať zabezpečenú aj supervíziu. V súčasnosti povinnosť supervízie priamo vyplýva pre: pracovníkov detských domovov a krízových centier (Zákon č.305/2005 z.z., Zákon o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele), pracovníkov zariadení sociálnych služieb (Zákon č.448/2008 z.z., Zákon o sociálnych službách). Z hľadiska ochrany sociálnych klientov sa však supervízia doporučuje aj v pracovných pozíciách: kde dochádza k rozhodovaniu o situáciách iných:, pracovníci sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately oddelení SPO ÚPSVR, pracovníci sociálnych odborov Mestských a obecných úradov, vedúci, riaditeľ zariadenia, kde sa pracovník priamo podieľa na výkone služby alebo opatrenia pre sociálneho klienta, pracovníci Referátov poradensko-psychologických služieb ÚPSVR, pracovníci akreditovaných subjektov (v zmysle akreditácií MPSVR), pracovníci neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo a iné programy pre túto cieľovú skupinu, vedúcich pracovníkov, vedúcich organizácií a oddelení, vedúcich odborných tímov a pod, pre praktizujúcich supervízorov, v podobe super-supervízie Individuálna supervízia je pomáhajúci rozhovor medzi supervízorom a supervidovaným (môže sa dotýkať prípadu, hraníc, pracovnej pozície, rozvoja nových zručností, konfliktu vo vzťahoch, začlenenia v nových úlohách, nových rolách, práci v tíme a pod). Supervízor podporuje supervidovaného zorientovať sa v jeho situácií, vytvára mu bezpečný priestor pre sebareflexiu, pre hľadanie cesty,ktorá by najlepšie vyhovovala daným okolnostiam. Tímová supervízia je interaktívne stretnutie supervízora s pracovným tímom: tím pracoviska, tím profesionálov, ktorí pracujú s jedným klientom, tím profesionálov, ktorí riešia spoločne nové úlohy ... a pod. Tímová supervízia je orientovaná na podporu tímu, na definovanie jeho potrieb, záujmov, otázok, kompetencií, rolí a pod. Môže byť viac analytická, ak to potrebuje tím, alebo podporná. Môže sa sústreďovať na strategické veci, rovnako na operatívne veci.

Cieľ odborného kurzu:  Cieľom je rozvinúť zručnosti supervidovaného, rozvoj úsudku a vlastností supervidovaného vo vzťahu k jeho profesionálnej roli. Pre koho je určený: kurz je určený pre záujemcov laikov, pracovníkov sociálnych zariadení, odborníkov pomáhajúcich profesií, živmostníkov, manažérov, asistentov, obchodníkov, konzultantov, personalistov, klientskych pracovníkov, ale aj pre všetkých ostatných, ktorí potrebujú získať schopnosti, ktoré umožňujú reflektovať konanie pracovníka a rozlíšiť užitočné a neužitočné postupy.  Obsah tréningu: Účastníci tréningu formou cvičení, hrania rolí, diskusií a workshopov získajú základné vedomosti, zručnosti a schopnosti z nasledovných oblastiach: Teoretické základy supervízie, Komunikácia a aktívne počúvanie, Zručnosti podporujúce supervíziu – kladenie otázok, Supervízia zameraná na človeka, Empatia, kongruencia a akceptácia, a mnoho mnoho iného !  Investujte do vzdelávania - investujte do seba samého. Informujte sa na najbližší možný termín kurzu pre Vás !


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia - sociálna oblasť a zdravotníctvo:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti odborného kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
       Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

soft skils treningy

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153