Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz:  "Práca s problémovým a ťažkým klientom | prax v sociálnych službách a zdravotníctve"


      Anotácia kurzu: práca s problémovým a ťažkým klientom v sociálnej práci, zdravotníctve a pomáhajúcich profesiách. Aj Vy ste aktívny a činný v pomáhajúcich profesiách ? Tiež sa stretávate s problematickými klientami, ktorí vyžadujú mimoriadnu pozornosť či aktivitu ? Neviete či svoju prácu vykonávate s týmto typom klientov správne ? Poprípade si chcete doplniť svoje informácie, zručnosti a metódy práce ? Alebo sa len zaujímate o danú oblasť a radi by ste si rozšírili odborné obzory ? Vo všetkých prípadoch máte teraz možnosť absolvovať školenie, ktoré Vás pripraví na aktívnu a odbornú prácu s klientami, ktorí sú na prácu problematickejší či ťažší. Investujte do seba, svojho vzdelania. Absolvujte predmetný kurz a preneste pozntaky priamo do Vašej vlastnej PRAXE. Investícia ktorá sa Vám mnohonásobne vráti !

Kurz prináša pracovníkom, zamestnancom ako aj záujemcom o oblasť sociálnej práce všetky potrebné informácie pre prax - v práci s klientami. krok po kroku sa prostredníctvom lektora sociálnych zručností a odborníka v oblasti sociálnej práce naučíte, čo je potrebné pre to, aby ste boli v práci so sociálnymi klientami úspešnejší, produktívnejší a spokojnejší. Kurz a jeho obsah vieme prišpôsobiť plne pre potreby (ciele) účastníkov vzdelávania.

OSNOVA KURZU - Sociálna práca s ťažkým klientom:
- Vymedzenie pojmov z oblasti sociálnej práce a problematiky
- Terapeutické a poradenské prístupy a metódy v práci s klientami
- Terénna sociálna práca vs klinická sociálna práca
- Sociálny klient ako osoba, s ktorou soc. pracovník bezprostredne pracuje
- charakteristiky soc. klienta patrí jeho osobná spoluúčasť, teda participácia
- Klienti v problemovych situáciách
- Rozdelenie klientov: podl'a znakov do skupín, kde členovia majú určité spoločné znaky
- typológia na základe aktivity klienta
- dobrovoľný klient – je základ. typ klienta, prichádza za soc prac. dobrovoľne
- odberateľ – využiť všetko vo svoj prospech, nejde mu o riešenie problému
- nedobrovoľný klient – je odoslaný treťou osobou (súdom), je s ním ťažká komunikácia
- nenáročný klient – chýba mu vedomie, že má problém (anorektik, pri zajakavaní)
- typológia na základe veku klienta
- detský klient (do 15r.) – záškoláctvo, poruchy správania
- mládež ( 15 – 20 r.) – najrizikovejšia skup., alkohol, drogy ,gamlérstvo
- dospelý klient je najlepší klient
- klient v staršom veku (80 r. a viac) – práca s nimi náročná, majú zdravot. problémy
- treba ohľaduplnosť, trpezlivosť, typológia na základe správania sa klienta
- spolupracujúci klient, nespolupracujúci klient
- rizikový – vyžaduje špecifické spôsoby práce (delikventi, suicidiálny)
- mlčanlivý – obtiažne sa nadväzuje kontakt, potrbuje podporu, nádej
- klient v odpore – svojím správaním neguje, popiera, že mu chce soc. prac. pomôcť
- manipulatívny – usiluje sa o získanie určitých výhod
- agresívny – treba veľkú odbornosť, zachovať pokoj. Fyzická aj verbálna agresivita
- apatický - rezignoval na riešenie a pomoc
- typológia na základe problémovej situácie
- bezdomovci, nezamestnaní, psychiatrický
- so zdravotným postihnutím, páchajúci tresnú činnosť
- osvietený – sčítaný, vzdelaný ale má problémy
- občan SR, emigrant, žiadateľ o soc. dávky a služby, na ktoré má zo zákona nárok
- príslušníci minorít, sociálne narušení jednotlivci
- Členenie typov klientov z hľadiska ich príčin a prejavov
- sociálna patológia: patria sem klienti, u ktorých sa prezentovali sociálno-patologické javy, ako delikvencia
- problémy veku: rizikoví klienti z hľadiska vývinových aspektov, obdobie detstva, puberty a staroby
--sociálne skupiny: ľudia, ktorí sa identifikujú s normami a ideológiou rôznych kultúrnych, sociálnych a extrémistických skupín
- zdravotné problémy: somatické a psychické ochorenia, príznaky porúch, dlhodobá hospitalizácia
- sociálno-ekonomické aspekty: nezamestnaní, bezdomovci, ľudia žijúci na hranici chudoby
- zdravotné postihnutie: mentálne, zmyslové a telesné postihnutie
- Členenie typov klientov s rôznymi osobnostnými charakteristikami, ktoré sa prezentujú v samotnom prejave klienta
- nedobrovoľného klienta prichádza za sociálnym pracovníkom na základe nariadenia alebo tlaku okolia a blízkych
- manipulatívneho klienta má tendenciu vyriešiť problém vo svoj prospech nečistými prostriedkami
- agresívneho klienta má tendenciu dosiahnuť riešenie svojho problému vo svoj prospech
- Nedobrovoľný – osoba jednajúca v rozpore so zákonom, alebo na jej hranici, ktorá je v súdnom alebo správnom konaní
- Osoby závislé na alkohole – majú množstvo problémov, zdravotných, sociálnych, právnych. Sú nespoľahliví a nedôverčiví
- Manipulatívny – klientovi nejde tak o spoluprácu, ale o získanie výhod, navodenie neformálneho až familiárneho vzťahu
- Nebezpečný – najlepšie je pracovať vo dvojici, informovať kolegov o nebezpečnosti klienta, neprovokovať, vyvarovať sa telesnému kontaktu
- Rizikový – nadštandardne sa správajúca osoba
- Úlohou soc. pracovníka je v prvom rade nadviazať kontakt a vytvoriť vzťah
- Klient prichádza za soc. pracovníkom väčšinou v stave dlhodobého stresu
- soc. klienta neprijímať také požiadavky na pomoc
- definovať podmienky, za ktorých môže byť poskytnutá pomoc klientovi
- náklonnosť voči klientovi zachovať aj po tom, keď neplní dohodnuté pravidlá alebo iné zásady
- Pri dodržiavaní týchto zásad vzťahu k soc. klientovi soc. pracovník nemá mať pocit sklamania z výsledkov svojej práce
- rešpektovanie prirodzenej dôstojnosti klienta
- rešpektovanie slobodného rozhodovania klienta
- dodržiavanie dôvernosti informácií o klientovi
- riešenia pre prax - cvičenia, aktivity, pripadové štúdie ...a mnoho iného !

Informácie k oblasti školenia: Všeobecne sociálny klient nie iba jednotlivec, ale i pomenovanie skupinových klientov medzi ktorých zaraďujeme: rodinu, ktorá sa stáva „klientom“ vtedy, keď jej reálne sociálne problémy presahujú možnosti riešenia v rámci rodinnej interakcie a patria do kompetencie sociálneho pracovníka, skupinu, ktorá je spojená spoločným sociálnym problémom a tiež snahou o jeho riešenie za pomoci sociálneho pracovníka, komunitu, ktorej členovia sa spojili v snahe odstrániť sociálny problém, spoločnosť, keď je v krajine vysoká miera nezamestnanosti, nárast chudoby, či iných sociálno-patologických javov v takej miere, že tieto ohrozujú morálne fungovanie spoločnosti. Typológia klientov, čiže rozvrstvenie klientov do určitých skupín, členovia ktorých majú spoločné niektoré znaky. Význam poznania klientskej typológie spočíva v uľahčení správneho spôsobu komunikácie sociálneho pracovníka s určitým typom klienta: typológia na základe aktivity klienta, typológia na základe veku klienta, typológia na základe správania sa klienta, typológia na základe problémovej situácie a podobne. Množstvo rôznych klientov - prináša množstvo potencionálnych výziev a problémov pri práci. Získajte informácie a zručnosti, ktoré môžte ihneď použiť vo svojej PRAXI ! Investujte do seba, investujte do školenia ! 

Výstupné vedomosti po kurze / školení: po absolvovaní kurzu získate ako sociálny poradca a sociálny pracovník ďalšie odborné vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete vo svojej praxi. Dokážete: efektívne pracovať s klientami, vedieť poskytovať sociálne poradenstvo, rozumieť oblasti sociálnej práce, sociálnej rehabilitácii, klinickej sociálnej práce a ďalším nástrojom a kompetenciám pracovníka sociálnych služieb. Úspešným zvládnutím svojej práce si pripravíte základ pre Váš ďalší rozvoj a rast a ..mnoho mnoho iného.


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia - sociálna oblasť a zdravotníctvo:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti odborného kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
       Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

soft skils treningy

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153