Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz:  "HR personalistika a personálny manažment | nábor, výber, hodnotenie zamestnancov"


     Anotácia kurzu: Personalistika a personálny manažment, HR, nábor a výber zamestnancov. Pracujete s ľuďmi ? Ste aktívny v personálnej oblasti ? Poprípade manažujete výbery či nábory pracovníkov ? Máte na starosti hodnotenie či hodnotiace pohovory zamestnancov ? Chcete sa zdokonaliť v oblasti personálneho manažmentu ? Potrebujete si zodpovedať konkrétne otázky z danej oblasti ? Chcete sa stať lepšími v kariérnej sfére, byť lepšími odborníkmi a znalcami v HR oblasti ? Naši lektori a školitelia Vám radi pomôžu získať praktické zručnosti a vedomosti aplikovateľné ihneď do praxe. Investujte do seba, investujte do vzdelávania. Investíciua, ktorá sa Vám mnohonásobne vráti. Informujte sa na najbližšie možné termíny školení !

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí už pracujú, sú aktívny v HR oblasti alebo chcú samostatne pracovať v odbore personalistiky. Je vhodný nielen pre začiatočníkov, ale aj pre existujúce personalistov, ktorí si chcú doplniť kvalifikáciu a získať nové informácie v odbore. Súčasťou kurzu je praktická výučba, modelové situácie z firemnej praxe a vela praktických tém od lektorov z praxe. Obsahuje návody a informácie o základných personálnych systémoch a ich zakomponovaní do personálnej stratégie každej firmy. Ponúkame Vám prehľad funkcií a kompetencií, ktoré potrebujete ovládať pre kvalitný výkon Vašej práce spolu s prehľadom Zákonníka práce. Pomôžeme Vám efektívnejšie organizovať a zabezpečovať jednotlivé oblasti personálnych činností, hľadať efektívne postupy pre riešenie konkrétnych problémov pri zabezpečovaní rozvoja ľudských zdrojov vo firme či organizácii. V cene kurzu je aj Certifikát o jeho absolvovaní.

Oblasti a možné témy školenia:
- Vytváranie a analýza pracovných miest
- prístupy k vytváraniu, opis pracovného miesta, zisťovanie informácií o pracovných miestach, personálne plánovanie
- Získavanie zamestnancov, postup získavania, pohovor, výber zamestnancov, prijímanie a ukončovanie prac. pomeru, dohody
- Riadenie zamestnancov, motivácia, hodnotenie, nástroje motivácia, hodnotenie zamestnancov (zásady, metódy)
- Odmeňovanie zamestnancov, mzdový systém, benefity, vzdelávanie zamestnancov, rozvoj zamestnancov, riadenie a plánovanie
- BOZP a pracovné prostredie, pracovná doba, lekárske prehliadky, BOZP, pracovné úrazy, personálny audit
- Odbory, kolektívne zmluvy, prerokúvaní
- Nedopnikatelská sféra, výberové konanie, platový systém
- Tvorba a spravovanie dokumentov v administratívno personálnej činnosti s využitím výpočtovej techniky
- Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, Motivácia a sociálny program
- Príjmanie zamestnancov, Prepúšťanie zamestnancov, Personálny manažment
   ...a mnoho mnoho iného !

Možná obsahová náplň:
Pracovne právne a iné legislatíva (orientácia v základných ustanoveniach Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka a zákona o obchodných korporáciách, predpisy upravujúce mzdy a platy, druhy pracovnoprávnych vzťahov, zdravotné a sociálne poistenie, personálny manažment, právomoci a zodpovednosti štatutárnych orgánov a zamestnancov)
Využívanie prostriedkov výpočtovej techniky (orientácia v operačnom systéme, textové a tabuľkové editory, tvorba prezentácie, vyhľadanie informácií na internete, elektronická pošta)
Tvorba a spravovanie dokumentov v administratíve (tvorba písomných dokumentov, zabezpečovanie administratívy pomocou výpočtovej techniky, ukladanie a skartovania, vedenie osobných spisov, vnútorné firemné dokumenty a predpisy)
Agenda povinných lekárskych prehliadok, BOZP a PO (znalosť základnej legislatívy BOZP a PO, základné pravidlá pre školenie zamestnancov v BOZP a PO, povinnosti v oblasti lekárskych prehliadok zamestnancov)
Vzdelávanie zamestnancov (základné prístupy, normatívne vzdelávania, zabezpečovanie školení a ďalšieho vzdelávania, preskúšavania)
Náborové činnosti (školská sústava, vzdelávacie úrovne a odbory vzdelávania, plánovanie ľudských zdrojov, nábor a výber zamestnancov, Národné systém kvalifikácií)
Systémy hodnotenia a odmeňovania (hodnotiace a motivačné systémy, kariérový rast, mzdový systém)
Kolektívne vyjednávanie (povinnosti organizácie s / bez odborovej organizácie, kolektívna zmluva)
uplatnenie prac. pozícii: personalista, personálny manažér, HR pracovník, HR manager, HR asistent, HR špecialista alebo manažér ľudských zdrojov

Výbery pracovníkov, nábory zamestnancov
Základné predpoklady úspešného výberového procesu.
Stanovovanie merateľných kritérií a metódy ich objektivizácie.
Osvedčená štruktúra výberového rozhovoru.
Neverbálne signály uchádzača - nakoľko je užitočné im rozumieť?
Je lepšie vo výberovom rozhovore viac počúvať alebo viac hovoriť?
Užitočné typy otázok, smerujúcich k cieľu - požadovanej úrovni poznania uchádzača.
Nácvik jednotlivých zručností počas celého dopoludnia.
Efektívna metóda STAR (alebo behaviorálna metóda) - nácvik
Rozpoznávanie špecifík jednotlivých generačných typov uchádzačov o zamestnanie
Osvedčené dotazníkové metódy a nácvik ich používania
Priestor na otázky počas celého popoludnia.
Ako sa zachovať, keď... Riešenie konkrétnych náročných situácií z výberového procesu.
Záver, zhodnotenie efektívnosti tréningovej aktivity

Pracovné pohovory
Typy rozhovorov na pracovisku, špecifikácia ich cieľov
- Psychologické aspekty v situácii rozhovoru: Zručnosť aktívneho počúvania a kladenia otázok, spôsoby
- Prijímací-nástupný rozhovor - kompetencie manažéra a personalistu -príprava a nácvik
- Štruktúra hodnotiaceho rozhovoru, kompetencie manažéra a personalistu-príprava a nácvik
- Zručnosť a zásady správneho stanovovania cieľov, príprava a nácvik rozhovoru o cieľoch
- Základy kariérového plánovania, zmeny v chápaní kariéry, motivačné pole subjektov kariérového plánovania
kariérneho/rozvojového rozhovoru - kompetencie manažéra a personalistu
- Kompetencie manažéra a personalistu v disciplinárnom rozhovore, štruktúra disciplinárneho rozhovoru, príprava a nácvik
- Uvoľňovací rozhovor: špecifiká jednotlivých typov, kompetencie manažéra a personalistu. Príprava a nácvik
- Príprava a nácvik uvoľňovacieho rozhovoru na základe rozhodnutia organizácie
- Príprava a nácvik uvoľňovacieho rozhovoru na základe organizačnej zmeny
- Priestor na otázky a riešenie konkrétnych náročných situácií - počas celého dňa

Tvorba motivačných a rozvojových programov
Význam, ciele, poslanie
Pozitívne skúsenosti s manažovaním výkonnosti.
Motivačná štúdia "Prečo sú ľudia demotivovaní".
Pozitívne a negatívne posiľňovanie.
Predpoklady pracovnej výkonnosti, zvyšovanie pracovného výkonu.
Rozdiely v preferovaní motivačných faktorov, vplývajúcich na výkon u rozličných typov pracovníkov.
Riadiaci štýl ako významný motivátor, situačné vedenie.
Postup tvorby motivačných programov.
Prieskum motivácie – načo nám je?
Ako vytvoriť motivačný program – etapy.
Čo je dôležité pri tvorbe motivačných programov, význam, ciele.
Benefity –Výhody – Stimuly.
Ako merať a vyhodnocovať motiváciu.
Individuálne akčné plány k prebranej téme.
Záver, zhodnotenie efektívnosti tréningovej aktivity
...a mnoho mnoho iného !

Profil absolventa: Absolvent kurzu získa komplexné teoretické a praktické vedomosti z modernej personalistiky. Orientuje sa v pracovni právne a ďalšie legislatíve (Zákonník práce, Občiansky zákonník, zákon o obchodných korporáciách a ďalšie predpisy), vie pri svojej práci využívať prostriedky výpočtovej techniky (WORD, EXCEL, prezentácie, Internet, elektronická pošta a i.) A ovláda administratívne personálne zručnosti (tvorba písomných dokumentov podľa platných noriem, pravidlá zakladania a skartácie, vedenie osobných spisov a pracovných miest). Absolvent je schopný samostatne zabezpečovať náborovej činnosti (orientácia v školskej sústave, nábor a výber zamestnancov, plánovanie ľudských zdrojov, NSK atď.) A viesť agendu povinných lekárskych prehliadok, BOZP a PO vo firme. Pozná hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, vytvára možnosti ich kariérneho rastu a podieľa sa na tvorbe mzdového systému v organizácii. Absolvent má znalosti z oblasti kolektívneho vyjednávania, ktoré dokáže aplikovať vo svojej praxi a ďalšom kariérnom rozvoji.

Výstupné vedomosti: Absolvovaním kurzu HR personalistikav praxi života - získate schopnosť identifikácie a nápravy vyvstaných problémov s ktorými aktuálne bojujete. Vdaka praktickým tipom a návodom získate sebavedomie aktívne riešiť problémové a stresové situácie. Na kurze získate praktické tipy ako poraziť stres a ako zlepšiť kvalitu svojho života - pre seba a svoje okolie. Informujte sa na najbližšie voľné termíny. Minimálny počet účastníkov pre otvorenie a realizáciu školenia: 1 účastník


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
       Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

kurz hr personalistika

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153